Cody

Solution 1353689

Submitted on 22 Nov 2017
This solution is locked. To view this solution, you need to provide a solution of the same size or smaller.

Test Suite

Test Status Code Input and Output
1   Fail
m = 1; n = 1; y_correct = 0.50; assert(isequal(penny_flip(m, n),y_correct))

nnnmmnnmnnnmnmmmnnnnnnnnmnnnnmnnmmmnnnnmnmmmmnmnmmmnnmmnmmnmmnnnmnmmmmnnmnnnnnnnmnnmnnnnmnmmnmnnnmmmnnnmmnnnmnnmnnmmnnmmmnnnmmnnmmnnmnnmnmnnnmmmmmmnnmmnnmnmnnnnnnnmnnnmnnmmmnmnnmmnmnmnnnmmnnmmmnmmnnnmnnnmmmmnmmmnnnmmmnmmmnnmnnmnnmnnmnmmmnmmnmnnmnnmnmmnnmmnmmnnnmnmnmmnnmnnnmmnmnnmnnnnnnnmmnmmmmnnnnnmmnmmnmmnmmnnnnmmmnmmmnmnnmnnmnnmmmnmnmmmnmmmnmnnnnnmmmnnmmnmnnmmmmmnmmnnnnnmnmmnmnnmmmmmnnmmnnmnmmnnmmmnnmmmmmnnnnmmmnmnnmmnnmnnmmnmnnnnmmnnmmnmnmmnmmnnnmnmnmmnnnnmmnmmnmnmnnnnmnnnnnnmnmnmmmnmnmmnmmnmnmnnnmnnnmmmmnmnnmmnmnnnmmmnnmmmnnnmmnnnmnmmnmnnnnnmnmnmnmnnmmmnmmnmnmmnnnnmnnnmmnnmnmnnmnnnmmmnmnnnnmnnmnnnnmmmnnmmnmmnmnnmnmnmmnnnnnmnmmnmnnmmmmmnnmnmnnnmmnmnnmmmnnnmmmnnnnnmnnmmmnnnmmmnmmnmmmnmnnmmmnnmnnmmmmmnnnnnmnnnnnmmnmmnnnmmnnnnnmmmmmmmnnmnnnmnmmmmnnmmnnmnmmmmnnmmmnnnmmnmnmmmnnmnnnnmmmnmnmnnnmmmmnnnmmnmnnnnmnmmmnnmnmnnmmmnnnnmnnnnmnmmnnmmmmmnnmnnnmmnnnnmnnnnmnnmmnnmmmmnmmmmmnmnnmnnnmnnmmmnmmmmnnmnmnmmmnmmmnmnmmnnnmnnnnnnnnnnmnnnmnnnmmmnnnnmnnnnmmmnnmmmmmnmnmnmmnnnmnmnnmnnmmmnnnnnnnnnnnmmmmnnmnnmmnnmnnnmnnmnmnnmmnmmnnnnmmmnnmnnnmmmmmnmmnmnnmnnmnmmmnmnnnnmnmmmmmnnmnmnmmnnmnnnmmmnmnmmmnnnnmnnmmmnmmmmnmnmmmnmnmmnnmmmnmmnnmnmmnnmnmnnnmmmnmmmmnmmnmmmnmnnnmnnnmnmnnnnnmnnnmnnnmnmmnmmmmnnmnnmnnmmnmnmmnnmnmnnmmnnnnnnmnnmmnnmnmmnmnnnnmnnmmmnmmnmmmnmmnnnnmmnmmnnmnmmmmnnmmnnmnnmmmmnnmmnnmmnnnnnnnmnnmnnmmmmmmnmmmmnnnnmnmnmmnmnmmnmnnnnnmnnnmnnnmmnnmnnmmmnnmmnmmmmnnmnnmmmmmmmmnnnmmmnnnmnnnnmmnmnnnnmmnnmnmmnnmnmnnmmmmmnnnmmnmmmnnnnmmnmmnnnmmmmmmnmmmnnnnmnmnnnmnmmmnnnnmmnnmnmmmmmnnnnnmnnmnnmnnmmnmmmnmnmmnmmmnnnmmnnnnmmmmnmmmnmnnmmmnnmnmnmnmmmmnmnnmmnnmmnmmmnmnnnnmnnnmnnnnmnnnnnmmnmmnmmnmnmmnmnmmmmmmmmmnmnmmmmmmmmnmnnmnnmmmnnnnnmnnnmmmmmmmnnmnnmmmmnnnnmmmnnnmnmnmnmmnmnmnmnmnmnnnmnmnnmmnnnnmnnmmmmnmmnmnnnnnnnnmmnmnnmmmmmmnnnnmnnmmnmnnnmnmnnnmmmmmmnnnnnmnnmmnmmmmmnmnmnnmmmmmnmnnnnnnnmmmmmmmnnmmmnmmnmnnnnmnnmmmnmmnmmnmmnmnnnnnnnmmnnmmmmnnmnmnmmnmmmmmnmmnnnnnmmnmnnmnmmnnnmnnmmmnnmmmmmmmmnmnnmmnmnnmmmnnmmnmmnnnnmnmnnmnmmnmnmnmnnmmmnmmnnmnmnmmnmnmnnmnnmnnmnmnnnnnmnmmnnmmnnnmmmnnmmnnmmmnnnnmnmmmmnmmnmmnnnmnmmmnmnmnmnmnnmnmnmmmnmmmmnmnnnnnnnnmmmmnmnmnmmnnmnnnmnmnnnmmmmnmmmmmmnmmmmnnmmnnnmmnnmnnmmmmnmmmnnnnmmmmnnnnmmnnnmnmmmmmmmmnmmnmnnmnnnmmmmmmmnmnmmnmnmmnmnmnnmnmmnnmnnnmnnmnnnnnnnnnmnmmmmnnmmmmnmnmnmnnmmnnmmmnmmnnmnnnmnmmmnnmmnnnnnmmmnnnmnmnnnnnmmmnmmnnmnnnnmnmnnmnnmnnmmnmnmmnmnmnnnmmmmmnnmnmmnmmnmmmnnmnnmnmnnnnnnmmnnnnnnmmnnmnmmnmmmnnnmnnnmmmmnmmmnmnmnnmnnmnnmnmmnmnnmnnnmnmnnmnnmmnmnnmmmnnmnnnmnmmmmnmnnnnmnmmmmmnnnmnnmnnnmnmnnmnnmmmmnnmmmmmmmnmmnnnmnnmnnnnnmnmmnnmmnnmnmnnmmnnmmnnnnnnnmnmmnmnnmmnnmnmmnmmnnnmnnnmnnmnmmmmnmnmnmnnnmmnmnmmnmmmnnnmnmmmmmmnmmnnnmmnnmnnmnmnmmnnnnnnmmnnnmmmmmnnmmnmnnnnnnmnmmmnmnnnmmmmnmmnmmmnnmnnmmmnnmmnmnnnmnmmnmnnmmmnmmmnmnmmmmnmnnnmmnnmmmnnmmnmmnmnnnmmmmnnnmnnnmnmmmnmnmnnmmnnmmmnmnmnnnmmnnnmnnnmnnmnmnmnmnmmmmmmnmnnnnmnnnmmmnnnnnnnmnnnnmmnnnmnnmnmmnmmnnnmnmmmnmmmmnmnmnmmnmmmmnnmmmnmnmmmmmnmnnnnnnnmmmnnmmnnmmmnmnmnnmmmnnmmmnnnmnmnmmmnmmnmnnmmnmmnnmmnnnmnmnmnnmmnnnnnmnnmnnnmnnmnnnmnmmmmnnmmmmnnmnmnmnmnmnmmmmmmmmnnnnnnmnmmmmnnnmnmnmmnmnmnmnnmmmnnmmmmmnnnmmnmmmnmnnnnmmmnnmmmnnnnmnnnnnnnnmmmmnmnnmnnnmnmnnmnmmmnnnnmnnnnnmnnnnmmmnmmnnnmnmnmmmnmmnmmmnmnnnnmnmmmnmmmmnmnmnnmmmmnnnmnnnnmnnnnmnnnnmnmnnnnnmmnmnmmmmmmmmmnnmnmmmnnnnmmnmmnnnmnnmnmmmmmnnmmnnmmmnnmnnnmnnmmnmnmnmmmnmnnnnnnnmmmmnmmnnmmmnmnnnnmnmmmmnmnnnmmmmmnnnnnmmnmnmmnnnnmnmnnnmmnnmnmnmmnmmnnmnmnnmmnnmmnmnnmnmmmmmnmnnnmnmnnmmnmmmnnmmmmnmmmmmnmmnmnnmnmnmnmmnnnmnnnnmmmmnnmnmmnnnnmnmnnmmnmmmnnnmmmmnmmmnnmmmmnmnnmmnnnnmnmmmmnnmmnnnmmmmmnnnmmmmnmnmnnmnmmmmnmnmmnmmnnnmmmmmmnmnmmmnmnnmnnnnnnmmnnnmmmnnnmmnnmmnmmmnnnmnmmmnnmmmmmmmnnmmmnmnnmmmmnmmnnmnmnnnmnmnnmnmnnmnmmnnnmmmmmnmmnnnmmnmnmnnmnnmmnmmnmnnmnmnnnnnnnmmnnmnmnmnmmnnmmmnmmnnnnmmmmmnmnnnmmnnnnnnnnnnmmmmmnmmmnmnmnnnmmmmmmmnmnmmnmmnnnmmnnnnnmnmmmmnmnnnnmmnnnmmmnmnnnmnmmmnnmnnnmmnmnnmnnnmnmmnmnmnmmnmmmmmmmmmnmmnnmnnmnmnnmnmnmmnnnnmnmmnmnnnmnmnnnnnnmmnmnmnnmnnmnnmnnnnmmnmnnnmmnnnnmnnnmnmnmmnmnnmnmmmnmnmmnnnnmmmnnnnnnnmnnmnmmnnmmnmmnnnmnnnnnnmmnnmnmnmnmnnnmnmmmnmnnnmmnnnmmnmnmnnmmnnnmmnmnmmmmmmnnnmmnnnmmnnmnnnmnmmmnnmmnnmmnmnnmmmnmmnnmnmnmmnmnmnnmmmmnmmmnnmmnnmnnnnnmnnnmmmnmmnmmmnnmnmmmmnmnmmmmnnmnmmmmnmmmmnnnnmnnmnnnmmmmmnmmnnnmmnmnnmnmmmmnmmnnnmnmmmmmnnnmmmmmnmmmnnmnnnnmnnmnnmnnnnnnnmmmnnmmnnnnmnnmnmnmmmnnnmmmnmnmmnnnnnmnmnmnmnmmnnnmmnmnmmnmmnnnmmnnnnmnmmnmnmnmmmmmnnnmmnnmnnnmnnmmnnmnnnnnmmnnnmnnmnmnnmnmmnnnmnnnmnmmmnnnnnnnmmmnnmnmmnnnmnmnnmmnnnmnnnnnmnnnnnnnmnmmnmnmnnmmmmmnnmnmnnmmmnmnnmnmmnmmmmnmmmmmnmnmmnmnmnnnnmnmnnmmmnnmmmmmnmmnmnmnmmnmmmmmnnnnmnmmnnnnnmmnnnnnnnnmnmnmnnnnnnmnnmmnmmnnnmmmnnnnnmnmnmnnnmnmnmnmnnmmmnnnmmmmnmmmnnmnnmmmmnnnnnmnmnnmnnmmmnnnmmmmnmmmnnmnnmnmnnmmmnmmmmmnmmnnnmmnmmmnnnnnmmnmmnnmmmmnnmnmmmnnmnnnmmmnmnnnmnmnnmmnnmnnnmnnnnmnmnmnmmnnnnmnmnmnmnmnnmmnnnnnnmnmmnnnnnmnnnmmmnmnmmmmnnnmnnmmmnmmmmnmmnmmnmnnnnnmmmnmmmmnmmnmmmnnnnnnmnmmmnnnmnmmnmnmmmnmmmnmmnnnnnmmmmmmmnmmnmnnnmmnnmmnmnnnnnnnnmmnmnnnmnnnnmmmnnmnnnmmnmnmnnnnmmnmmmmnnnnnmmnmmnnmmnnmmmnmnmnnnmmnmmnmnnmnmnnnnmmmnmmmnnmmmmnnmnmmnmnmnmnnmnmmmnnmmnnmmnnnmnnmmmmmnnnnnnmnnmmnmnnnmmnnnmmmmnnmmnnmnmmmnmmnnnmnmnnnnmmnmnmmmnnmmmmmnnmnmnnmmmnnnnnmnmmmnnnmmnnnnnmnmnnmnnnnmmnnnmmnmmmnnmmnnmnmmnnnmmnmmnnmnnmnnmmnmnnnmnmmmmmmnmnmmnmnmnnmmnnnnnnnmnmmmnmmmnmnnmmmnnnnmnnnnnnnmnnnmnmmnnnmmmnnmmnmmnnnmmmmnnnmmnmnmmnnmnnmnmnmnnmmmmmmmnmnmmmnnmnnnmmmnnmmmnmnmmnmmnnnnnmmmnmmmmmmnnmmmmnmnmnmnmmmnnmmmnmnnmnnnmnnnnmnmnnnnmmnmmmnmnmnnnmnmnnnnmmnmmnnmmmmmmmnnmmmmmmmnmmnnmmmnnmmnmmnnmnmmnnmnmnnnnmmmnnnmnnnnnnmmnnnmnmmnmnmmmnmmnnmmnnnnmnnmmnmmmnnmnnnmmnmmnnnnmnmmnnnnnmmmnnnmmmnmnmnmmnnmnmnnnnnnnnnmnnnnnnnmnmmmmmnmnmnnnnmmnmnnnnnmnmnmnnmmnmnnmnnmmnnmmmnmnmnmmnnnnmmnnmmmmnmnmmnmmmnnmmnnmmnmnmmmnmmnnnnnnnmnnmmmnmmmmnnmmnmmmmmnmnnmnnnnnnnmnnmnnnnnmnmmnnnnnmmnmmmnmmmmmmmnmmnmmnnnnmmmnnnmnnnnnmnnnmmnmmmnmmnnmmmmmmmnnmnmnnnnnnnmmnmnmmnmnmmmnmmnmmnnnmnmnmmnnmmnnmmnnnnnnmnnnnnmmnnmnmnmmnnmmmmmmmnnmmnnmmmmnnnmnnnnmmnmnmnnmmmnnnmnnnmmmmmnmmnmnnnnmnmmmmnnmmnmnnnnmmnnmmnmnnnmmmnmnnmnmmmnmnnmnnnnnmnnnnmmmmmnnmmnnmnmnmnnnmnmnnnmnnmnmnmnnnmmnmmnmnnnmmmnmnnnmmmnnnnmnmnnmnnnnnmmnmnnmmnmnnmmnmmnmnmnmmnnmnmmnnmnnnmmnmmnmnnnnnnmnnnnmnnnmmnmnmmmmmnnmmmnmmnmmmmmmmmmnnnmnmmnnmmnnnnnnmmnmmnnmnnnmnnmmnmmnmnmnmnmnnmmmmnmnmnnnmmnnnmnmnmmnnmmnmnnnmnnnnnnnnmmnmnmnmmmnmnnnnmmnmmnmmmnmmmmnmmmmnnnmnnmmnnnmnmmmmmmnnmnnmnnmnmmmnnnmmnnmmnmnnnmnnnmmmnmmmmmmmmmnnnmnnnmmmnnmnmnmmnmmnnnnmnmnnnmmmnmmnnnnmnnnmnnmmnnmmnnmmnmmnmmmnmnmmmmmnnnmnmnmnnmmnmmmnmnnmmnnmnmmmnnmmmnmmnmnnmmmmmmmnnnmnmmmnmmmnmnmmnmnmnnmnmnnnmnnnmnmnmmmmmmmmnmmnmnnmnmnnnnmmnnnnmnnmnmnnnnnmmmnnnnmmnmmmmnnmmmmmnnnmmnnmnmmmmmmnmnnnnnmnnnmnnnnnmmnmnmnnnnnmmmnnnmnmnnmmnmmmnnmmnnmmnnnnnmmmmmnnnmmmnnmnnnnnmmmnnmmnmmmnnnmmmnnnmnmnmnmmnnnnmnnmmmmnmmnmmmnnmmmmmmnmmmnmnnnmnmmnmmnmmnnmmmnnmnnmnnnmnmmmnnmnnnnnnnmmmnnmmnnmnmnmmmmmmnmmmmmmmmmmnnnmnnnmmmnnmnmmnmnnmmmnmnnnmmnmnmnnmmmmmnnnmnnmmmmnmnmnnnnmnnmmmmnnmmmmnnmnmnmnnmnmnmmmmnmmnnmnnnnmmnmnnmmmnmnnmmnnmnnmmmnnnnnnnnnnmmnmmnnmnmmmnnnmmnnmnnmnnmmmnmnnnmmnmnmmnmmnnnmmnmnmnnnnmnmmnnnmnnnnmnmmnnnmnmmnmnmmnmmmmmmmnmmmmnnmnmnmnnnmmnnnnmnmmnnnmmnmnnnnnnmnmmnmnmnmmmnmnmmnmnnnmnmnmmmnmmmmnmnnnmnnmnmnmnmmnmmmmmmmnmmnmnmmmnmmnnnnmnnmmnmmnnnmnmmmnmmmnnmnmmnmnmmmmmmnnnmnmnnnmnmmmnmnmnmmmmnmnnmmnnnmmnmmnnnmnnnmmnnnmmmmnmnmnmmnmnnmnnmmmnmnmnnmnnmnnmnnnnmmnnnnmnnnnnnnmmmmnmnmmmmnmmnnnmmmmnmmnnnmmnnmmnnnmmmmnmmnmnnmmmmnmmmnmnmnmnnnmmnnmmnmnmmnnmnmmmmnnnmnmmmnnmmmnnnnnmmnnmnmnmmnnnmnnnnnmmmnnnmmmnnmmmnnnmmnnmmmnnnnnmmnmmnmnmnnmmmnnnmmmnmnnnnnmmnmmnmmmmnnnmnnmmmnmmmnnmnmmnmnnmmnmnnmmmnmmmmnmmnnmnnnnnnmmnmnmnnnnmnmnnnmnmmmnnmmmmnmmmnmnmnmmmmmnmnnnnnmmmmnmnnmmmnnmmmmmmnmnnnnnnmnnmmmmnmmmmnnmnmnnnmnnmnnnmmmnmnnnmmmmnnnnnnnnmmnnnnmnmnmmmnnmmnnnmmnnmnnnnnnnnnmmnmmmmmnmnmmnmmnmmmnmmmnnnnmnmnmmmnnmnnmmmnmmmnnmmnnnnmmnnnmnmnnmmnmnnnmmnmnnnmmnmmmmmmmnnmmmnmnnnmmnmmmnmmnmmmnmnnnnmmmmmnnnnmmnnmnmnnnnmnmnmmnnnnnnmmnmnmmnnnnmmnmmnmmmnnnnmnmnmnnmnnnnnnmmnmnmmmmnnnmmmnmmnmnmmnnmnmnnnmnmmnnmmnnmmmmnmnmmmnnnmnnmnmnmmmmnmmmnnmmnnmnnnmmmnmmnmmnnnmmmnnmmnnnnnmnnnmmmmnmnmnnmnmnnnnmmmnmmnnnnmnmmnnmnmnmmnnnmnnmnnnnnnmnnnnnmnmmmmnnmmnnmmnnnmnnnnmmmnmnnmnnnmmmnmmmmnmmmnmnmnmmmnmmmmnmmnmmmmnnnmnmmmnmnmnnnnmnnnmnmnnnnnnmnnmnnmmnmnnmmmnmmnnmnmnmmnmnnnmmmmmmmmnnnnnmnmnnnmmnnnmnmnnnmmmmmnnmnnnmmmmnmmnmnnmnmmnmmmmnmmmmmnmnnmmnmnnnnmmmnmnmnmnnmnnmnmmnmnnmnmnmmmnnnnmmnmnmmnnnmnnmnnnnnnmnnnnmnnmnmnmnnmnmnmmnnnnnmnnnmnmnmmmnnmmnmmmmnnmnnnnmmnnmnnmnmnmnmmmnmnmnnnmnmnmnnnmnnnmmmnnnnmnnmnnmnnnmmnmnnmmnnmmnmmmmmmmnmmnnnmnnnnnnmmnnmnnnmnnnnnnnnmmmmnnmnnnnmnnnmnnmmnmmnnmmnmmmmnnnmmnnmmmmmnnnmnmnnmmmmmmnnnnnmnnmnmmmmnmnnmnnmnnmnmnmmmmnnmmmnmmnmnnmnnnmnnmnmnmmmnmnnnmnmnmmnmnnmmmnnmmmnmmmmnmnnmmmmnmmmnmnnnnmnmnnnnmmmnmmnnnnmnnmnnmnmnmmmmnmnmnmmmnnnmmmmmnnmnmnmmmmmnmnmnnnnmnmnmmnnnmnnnmnmnnmnmnnmnnnmmmnnnmnnnnnmmmnmmmnnnnnnmnmnmmnmnmnnmmnnnmnmnmnnmmnmmmmnnnmmnnmnmmmmmnmmmnmnnmmmmnmmmnnmmmnnmnmnmmnmnnmmnnmmnnmnmnnmmmnmnnnnnnnmnmmnnmmnnmmmmmmnmmnnmmmnnmnnnnnnmnmmnmnnnnnnmmnmnmnmnnmmnmmnmmnnmmnnmmnmmmnnmnnnnnnnnnmmnnmnnnmmnnnmnmnmnmnmnnnnnmnnmnmmmmmmmnmnnmnmmnmmmmmmmmnnnmnnmnmnnnmmnnmnmmnnmnmmnmnmmmmnnnmmnmmmnmnmmnmmnnnmmnnmnnmnnmmnnmnnmmmnmnnnmnmmmnnnnnmmnnnnnmmmmnnnnmmmmmmmmmmmnmmnnmnmnmnmmmnmmnnmnnnmnnnnmnnnmmnnmmmmnmnmmmnnmmnnnnnmmmmnmnmnmmnnnnnmnmmnmnnmnmmnmnnnmnmmnnnnnmnmnmmnmnmnnnmnmnmmmmmmmnmnmnnmnmmmmmmmnnmnnnmmmmnmnmnnnmmmmmnnmnmmnmmmmnmnnmmnmnmmmmnmnmmnmmnnmmmnnnmnnnmnnmnmnnnmnnnmmnmmnnnmnnnmmmmmmmnnmmmnmnnnmmnnnnmnnmnmmnmmmnmnnnmnnnnnmmmnnmmmnnmmmnmnmmmnnmnnmnnmmmnnmnmnmnmmmmmnnmmmmnmnnnnmmnnmmnnmmmnnmmmnmnnnnmnmnnmnmnnmmnmnmmnmnnnmnmmmmnmnmnmmmmnmmnnnnnmnnnnmnmmmnnmmnmnmnmmmmmmnnnmnmmmmmmnmmnmmnmmmmmmnnmmmmmnmmmmmnmmnnmnmnnnnnmmnnmmnnnmnnnmmnmnnnmnmmmnmnnnnmmnmnnnmmnnnnmmnnnmmnnnmnmmnnmmnnmnnnmnnmmnmmnmmmnmmmnnmnnnnnmmnnnnmmnmmmnmmnnnnnmmmmnnnnmnmmmmnmmnmmmnmmmnnmmmnnnnnnnnnmmnmmnmmmnmnnmmmnmnmnnnnmmnnnnmnmmmnmnnmnnmnnnnnnnmnnnnnnnmnnnmnnmmnnnnmmmnmmmnmmmnmnnmmnmnmmnnnnmnnmmnmmnnnnnmnmmnnmmmnnnmmnnmmmnnmnmnmmmnmmmmnnnnnmmnmmnmnnnmmnmmnmnmmnmmnmnmmmnnnmnnmmnmmmmnnnmmmmmmnmnnmnmnmmmnnnnmmmmmmmnmnnmmmnmnnnmmnnmnnnnmnmmmnnmnnnnmnmnmmmmmnnnmnnmnnnnnnmmnmmnmnmmnnmmnnnmnnmnmmmmmmmmmnnmmmmmmnmmnmmmmnmnnnmnmmmnnnnmmmnmnmnmmnmnmnmmnnnmnmmmmmmmnnmnmnmmmmnmmmmmmnnnnnnnmnnmmmnmmmnnnnnmnmnnmnmmnnmmnnnmnnnnmnmnmnnmnmmnnnnmmmnnmnmnnmmnnmnmmmmnmnmnmmnnnmnnnnnmmmnmmnnm...

Assertion failed.

2   Fail
m = 2; n = 2; y_correct = 0.50; assert(isequal(penny_flip(m, n),y_correct))

mnnnmnnnnnnmmnnnnnnmnmmmnnmnnnnnnnmmmnmnnnnnnmnmmnmnnmmmmmmmmmmnnnnmnnmmnnmmmnnmmnmmnnmmnnmnnmnmnmmnnnnnmnnnnnmnmmmnnmmnmnmmnmnmnmnnnnmmmmnmnmmmnmmnnnnmnmnnnmnnnnmmnnnnnmnmnnmnmmnnnnnnmnnmnmmnnnmmnmmnmnnnnnmmmnmmmnmnnmnmmnmmnmmnmnnnmnmnnmnmmnnnnmnmmnnnmmnnnmnmmmnmmnmmmmnmnnmmmnnmnmnmmmmnmnnnmnnmmnmmmmnmmmnnnmnmmnnmmmnnnmnmmnnmmnnnnmnmmmmnmmnnmmnmmmmmnmnnnnmmmmmmmnmnmmnmmmmnmnnmmmnnnnmnnmmnmmmnmnmmmnnmmmnmnnnnnmnnnnnmnmnmmmmmmmnmnmmmmnmmnnmnmmnnnnmmmnnnnmmmmnmnmmnnmmmnmmmmmmmnnnmnnnmnmmmmnnmmnnmmmnnmmnmmnmmmmnmnmmmnmmmmnmmmnmmnnnmmnnmmnmmmmnnmnmnnnnmnnmnnnmmnmmmmnnnmnmnmnnnnnnnmnmmnnnnnnmmmmnnnnmnnnnmmnnmnmmmmmnmmnnnmmmmmmmnnmmmmmnnnmmnmnmmnmnmnmmmnmnnmmmmmnnnmnnnnmmnmnmmnmnmmnnmmmnmmmmmmnmmmmnnmmnnnmnmmmnnmmnmmmnnnmmnnmmnnmmnnnnnnmmmmnmmnmmnnnmmmnmmmnnnnmnmmmmmnnnmmmnnmmnnnmnnnmnmmmmnnmnnnnmnnmmmmnnnnmnmnmnmnnnmmmnnnnmmnmmmnnmmmmnnnnmmmnmmnmmmnnnmnnnmmmnnnnmmmmmnnnnnnnmmmmmnnmmmnnmnmmnnnmnmnmmnmmmnmnnmnnnnmnmmnmnnnnnmnmmmnmmmnmnnnnnmmmmnmmnnmmmnnmnnnmmnmnnmmnnmmmnnmnmmmnnnmmmnmnnnnnmmmnnmnnnnnmmnnnnmnnnmmnmnmmnmmnnmnnmmmmnmnnmnmnmnmmmnmnnnnnnnnnmmmmmnnnmnmmmnnmmnnnnnnmnnnmmmnmmnmmnnnmmnnnmnmmmnmnnnmmmmmnmnnmmnnnnnmnmnnmmnnmmnnmnnnmmmnmmmmnnnnmnnmnmnmmnnnnmnmmnmmnnnmnmmmnnnnnmnmmmmmmnnnnnmmmmmnnmnmmnnmmnmnnnnmmnmmmnmmmnnmnnmnnmmmmnmmnmnmmmmnnnnmmmmmnnmmnmmmmnmnnnnnmnmnnnnnnnmnnmmnnmmmmnmmnmnmnnnmmnnnnmnmmnmnmmmmmmnmnnmmmmnmmmmnnmmmmmmmmnmnnmnnnnnnnnnnnmmmmmmnmmnmnmnnnnnmmnnmnmmmnnmmmmnmnmnmnmnnmnmmnmmmnnnmnnmmnnnmnnmmnnmnnnnnmnnnnmnnnnmmmnmnmnmmnnnmmnnnnmnmnnmmmmmnnnmnnnmmnnmnnmnnnnmnnmmnnnnnnnmmnnnmnmmnmmnnmnmnnmnmmnmnmmmmmmmmmmmnmnnnnmnmnmnmmmmnnnnmmmmmnmnnnmmmnnnmnmnmmmnnnnnmnnmmmmnnnnmnmmmnmmnnnnnmmmmmmmnmmmnnnnnnmnnmmmmmmnmmmnmmmmmmnmnmnnmnmmnmnmmmnnmmmnmnnnmmnnnnnmnnmnmnmnmmnnmmnmnnmnmmnmnmnnmmnnnnmmmnnnnnmnmmmnnmmmmmmmnnmnnmnmmnmnmmmmmnnnmmmnmnnmmnnnmmnmnnnnmnmnmmmnmnnnnnmmmmmmmmnnmmnmnmnmmmnmnmnmnmmmnmmmnmmmmmmnmmmmnmnmmnmmmnmmnmmnmnnmnnmmmmmmnmnnnnnmnmnmmnmnmnmnnnmmmnmmnmnmnnmmmnnnnmnnmmmmmnmmnmmmmmnmnmmmnnnmnmmmnmnnmmmnnmnnnmnnmnmmmmnmmmmmmnnnmmmmnnmmnmnmnmnnmmmmmmnnnmnnnmmmnmnmmnmmnnnnnnmnnmmnnnmmmmmmnmmnnnmnmmmnnnnmmnnnmnnnmnnnnmnnmmnmnnmnmnnnmmnmnnmmnnmmmnmnmmnnnnnmmnnmnnmmnnmmnmnnmnmnmmmnnnmnmmnnnmmnmmnnmnnnnnmmnmmnmnmnmmnmnnmnmmmmmnmmnnnmmmnnmmmmnnmmnnnnmmmnnnmnnmmmnnnnnnmnmnnmnmnmmmnmmmmnnnnmnnmnnnmnmnmnnmnnnnmmmnmnmnmnmmmmnnmnmmnnnnmmnmmnnmnnnmnnnnmmmnmmmmnnmmmmmmnmmmnmmmmmnmmmnmnmnmnnmnnmnnnmmmnmmnnmnmmmnnnmnnmmnnmmnnmmnmnmmmmnnnmnmnnmmnmnmnmmnmnnmmmmnnmnmnnnmnnnnnnnnnnmmmnmnmmmnnmmmmmnmmmnnmmmmnnnnnnnnmmnmnmnmmmnmmmmmnnmnnmnmmmnmmmnnmnnmnmmmnnmmmnmnmmmnmmnmnmmmnnnmmmnmmnnmmnnnmmnnmnnnmmmmmnmmnnnmnmnnmnnmmnnnmmnmmmmnnnmmnmnmmmmnnnnmmmnmmnmmnnnmnnmmmmmmmmnmmnnnnnmnnnmmnmmnnnmnmmmmnnmmmnmmnmnmmnmmnmmmmnnmnmnnnmmnmnmnnmmmnmmnnmmnmnnmnmnnmnnmmnnnmnnmnmmmnmnnnnmmmmnnmmmnnnmnmnnnnnmmmmmnnmmnmmmmnmnmnmnnnnmnmmmnmmnmmnnmnnnnnmmnnnmmnmnmmnmmnmmnnmnmmmnnnnnnnnmnmnnnnnmnnnmmmmnmmnmnnnmmmmmnmmnnnnnmnnmmmnmnmnmnmmnnmmnmmmmmnmmmmnmmnnnmmmmnmnmnnnnnnnnmmnmmnnmnmmmmmmnnmmmmnnmmmmmnnnmmnmmmnmnmnmnnnmnmmmmmmnmmnmmnmmnnmnmmnmmmnnmnmnnnmnnmmmmmnnnmnnnnmnmnnnnmnmmnnnnnnnmmnnnmnmnmnmnmnmnmnmmmnmmnnmnmnnnmmmnmnnmmnmmnnmmnnmnmnmmnnmnnnmnmnmmnnnnmnnmnnmmnnmnnnmnnnmmmnnnmnmmnmmnnmmmmnnmnnmnnmnmmmnnmmmnnnmnnmnmmnnmmnnmnmmnmmnmmnnmmnmmnnnmnnmmmnmmnmnnmmnnnnnnnnmnmnmmmmmnmnnmnmnmmnmmmnmmmmnmnmnmnnnnmnmmmnnmnnmnmmmnmmnnnnmnnmmmmnmnnnnnnnnmmmnnnmnmnmnmmmmnmmmmmnnnmnmnnmmnnnmnnnnmmmmmmnmnnnnmnmmmmmnnnnmnmmmmmnnmnnmmnnnmmmnmmmnmmnmmnmnnmnmmmnmnnmnnnnmnnmnnmmmnmmnmmnnnmnnnmnnnmnmmmnnnnmmmmmmmmmnmnmnmmmmmnmnnmnnnnnmmmmnnmmnnnnnmmmmnnmmnnnnmmnmmmmmmnmnnmnmmmnmnnnmmnnnmnmmmnmmnmmnnnnnmmnnnnmnnmmmnmmnmnnnmnnnmnnnmnmmmmnnnnmmnmnmmnmmnnnmnmmmmmnmnmnmnmnnnnnmnmmmnmmmmmnmmmnmnmnmmmnnmmnnmmnnmnnmmnmnmmmnmnnnmmnnnmnmmnnmnmnmnmnmmmmnmmmnnmnnmmmnnmnnnmmmnnnnnmmmnnnnmmmnmmnnnmnmmmnmnmnmmnmnnnnnmmnmmmmmmmmnnnmnmnnnmnmmnmnmmmmnnnmmnnmnmmnnnnnmnnnnnmmmnnnmmnmmmmnmnmnnnnnnmnnmmmmmmmmnmnmmnmnmnmmmmnmnmmnmmnmmmnmnmnnmnmnnmmnnnnnnnnmmnmmmnnnnmmnmmmmmmnmnmmnmnmmnnnnnnmnnnnnnnmmnmmnnnnnnnmmmnnnnnnmmnmnmmnnmnnmnnnmnmnmnnmmnnmmmnnnnmnmnmnmnmmnnnmmmmmmmmnnmnmmnnnmmmmnnnnmmmnmmnnnnmmmmmmnnnnmmnmmnmnmnmnnmnmnnmnnmmnnmnnmnmnmnmmmnmmmnnnnnnmnmmmnmmmmnmmmnmmmnnmmmnmmnmmnnnnmmnnmnnnnnmnnmnmnnnmnmnnnmnnnmmmnnmnmmnmnnnmnnnmnmmnnmnmnnnmmmnmnmmnnnmmnnmnnnmnmmmmmmmnnmmnnmmmnmmnmnmnnmmnmmnnmmnmnnnnnmmnmmmmmnnnnmnnnnnmnmmnmmmmmnnnmnmnnmnmnnnnmmnnmmnmmmnmnnnmnmnmmnnnmnnnmnmmmnnnmmmnmmmnmmmnmmmmmnnnmmnmnmmnnmmnmnmnmmnmmmmnnnnmmnnmmmmmnnmnmnnnmnnmnmnmmnmmnmmnnmnnmnmmnnmnmmnmmmmmnnnmmnmnmnnnnnmnnnnnnmnmmmnmnnnnmnmmnmnmmmnnnnmnnmmmmnnmnnmmmnnnnnnmnmnmnnnmmnmmmnmnmmnnmmmmmmmnnnmmnnnnmnnmmmmmmmnmnnmnnmnmnmnnmmmmnnmmmmnmnmnmmmnnnnnmmmmnnnmmmmnmnmnmnnnnnnnnmmmnnmmmmnmnnnnmmnmnmnnmmnnmnnnnmmmnnnmnmmnmmnmmmnnmmnmnnmmmmnmmmmnmnnmmmnnmmmnmmnnnnnmnnnmnnnmnmmnnnnmnmnmnnnnmmmmnnmnmnmmmmmmnmnnnmmnnmmmmnmmmmmnnnmnmnnmmnnmnmnmmnnmmnmnmmmnnnmnmnnnmmmmnmnmmnnmnmmnmnmnmmmmmnmmnnmnnmmmnmnnmmnnmmnmmmmmnnmnmmmmmnnmnnnmnnnmnnmmmnmnmmnnnnmnmnnmnmmnnmnnmnmnnmmnnnnmnmnmnmmnmnmmmmmmmmmmnnnmnmnnnmnnmnnmmnnnnmnmnnnnnnnmmnmmmnnmnnmnmnmmmnnnnmmnnnmmmnnnmmmmnmnmnnmnmnnmnmmmmnmnmnmnmmmnmnmnnnnmmnnmmnnnmnmmmmnmmnmnnnnmmmmnmnmmmmmmmmmmmnnmnnnnnmmmnnnmnnmnnmnmmmnmnnmmnnnmnmmmnnnmmnnnnmnmmnmnnmmnmnnnmnmmmnmnmmmmnmnmmmnmnmnmmmmnnnnmmmmnmmnnmmnmmnnnmmmnnnnmmmmnnmnnmmmnnmnmmnnnnnmmmmmmnnmnmmnnmmmnmmmmmmnmmnnmnmnmmnnnmnmmnnnnmmmnnmnmnnnnmnmmnnmnnnnmmnmnmmnmnmnmnnmnmmmnnmmnnmmmnmnmnmmmmmmmnmnmnmmmmmnnmmmmmmnnnnnmmnnmnnnmnmnnmmmmnmmmmmmnnmnmmmnnnmnmnmnmmnmnnmmnnnmmnnmmnnmnnnmnnmnmmmnnmmnmnmmnmmnnmnnnmmmnnmnmmnnnnmnnmnmmnmnnnnnnmnmnnmmnmnmmnnnmmmnmmnmnmnnmnnnmnmnnnmnnmmmmmmnmmnmmnmmnmnmnmmnnmmmmmnnnnnnmnnmnnmmmnmmmnnnnmnmnmnnmnnnnnnnnmmnnmmnnnmmnmnnmnmmmnnmnmnnnmmnmnnmmmnnnmmnnmnnnmmnmnnnnnnnmnnmnmnmmnnnnnmmnnmmmmmmnmmnmnmnmmnnmmnmnmmmnnnmmmmmnmnmmmnnmmnmnnnmmmnnnnnmmmnnmnmnnmnnmnmnmnmnnnmnnnnnnmmmnnmmmmmnnnmmmnmmnmnmmnmmmmmnnnmmnmnnmmnmnmnnnmmnmmnnnnnmmnmmnnnmmmnmnnmmnnmmnnnnnnmnmmnnmmnnmmmnnnmmmmmnnmnnnmnmmmmmmnnmmmnmnmmmnnnmnnnnnmmnmnnmnmmmmnmmmnnnmnmnnmmnmnnmnnnnmnnmmnmnmnmnmmmmmnnmnmmnmmmnnmnmnnmmmnnnmmmmnmmnmnmmnmnmnnnnmmnnnmnmnnmmnmmmmnnnmnnmnmmnmnnnnnnnmmmnmnnnnnnmnmmnmmnmmnmmmnmnmmmmmmnmmnnmmnnmmmmmnmmnnnnmnnnnmmmnnnmnmmnnnmnnnmmmnnnnmmnmnnnmnmmnnmnmnmnnnmnmmnnnmmnmmmnmmnmmmnmmnnmnnnmnnmmnnnmnnmmnnmmmnnmnmnnnmnmmnmmnnmnmmmnmnmnmmnnnmmnmmnmnmmnmmmnnmnmmmmnmnmmnnmnnnnnnmmnnmnnnmnmnmmnmmnmmnmmmnnmnmmmmnmnmmmmmnnnmmmmnmmmmmnmmmnnmmmmmnnmnmnnmnmnnnnnnmnmnmmnnnmnnnmmnmnmnmmnnnnmnnmmnnnnmmmmnnmnmnmmmnnmmnnnmmnnnmmmnnmnmmmnnnmnnnmmnmnnmnnmmmnmnmmmmnnnnnmmmnnnmmmnmnmmmmnmnmmmmmmnnnmmmmmnmmmmnnmmmmmnmmnnmmmnmnmmmnnnmnnnmmnnnnnmnnmnmnmnnnnmmnmnnnnmmnnmmnmnnmmmnmmnnnmmnmnmnnmnnmmnnnmmmnmmmmmmnmmnnmnnmmnmnmnnmmmnmnmmmmnmnnmnnmmnmnmnnnnmmnnnnnmmnmnmnmnmmnnnnmnmmmmmmnnmmnnnnnnnnnmmnnmnnmnmmnnnnmnmnnnmnmnmnmnmmnnnmmnmnmmmmmnmnnmmnnmnnmmnnnmnmmnnmmmnnmnmmnnnnmmmnnmmmnmmnnmnnmmmmnmnnmmnmnnmmnmnmmmnmmnmmmmmnmnnmnmmmmmnnnmnmnmmmnmnmmnnnmmmmnnnnmnnnmmnmnmnmmnnmnmnnmnmmmmmmmnnnmmmnnnmmmmmnnmmmnmnnnmnnmmnnnnnnmnmmnnnmmmnnmmnnnmmnmmmmmmmmnmnnmmnnmmmmnnmnmnnmmmnnmnmmmmnmnnmmnnnmnnnnnnmnnnmmmmmmmmmmnmnnnmnmmnnmmmnmnmmmmmnmnnnmnnmnmmnmnmnnnmmmnnnmmmmmnmnnmnmmmnmmmnmnnnmmmmnnnnmmmmmnnnnmmnnnmmnmnnnnnnmnnnmnnmnnmmmnmmmmmnnnnmnnmnnmmnmmmmnnnmmmnmmnnmnmnmmnmmnnnnnnmmnnmnnnmmnmnnnnmnnnnnmnnmmmmnmnnmnnmmnnmmnnmmnnnnnmnmmmnnnnmnmnnnnnnnnmnmnmmmmnnnnnnnnnnmmmmmnmmnnmnnnmnnnnmmmnmmnnmnmnmnmnmnnmmmmmnmnmnnnnmmnmmnmmmnnnmmmmnmnmnnmnnnmmmnnnnmnmnmnmmnmnmmnnnnmnnmmmmmmmnnnnnmnnnmmmnmmnmmnmnnmmnmmnnnnnnmnnnnmmnmmnnmmnnmmnnmmnmnmnmnmmmnnmmmnmmmnmmnnnnmmmnmnnnmnmnnmnnmmnnmnmnmmmmmnnmmnmnnmnmnnnnnnnnnnnmnmmmmmnmnmnnmmmmnnnmmnmmnmmmmnnmmmnmnnmnnnnnnnnnnnmnmmmmmmmnnnnmnmnmnnmnmmmmmmmmnnmnmnnmnnnnmmmnmnnmmmnmmnmmnmmmmmmmmnnmmmnmmmnmnmnnmmnmnnnmmmmmmmmmnmmmmnmmmmmnmnmmmmmmmmnmnmmmmmnnnnnmnmmnmnmmmnnmnmmnnmmnmmnnmnmmmmnnnnnmnmnnmnmnmnnnnmmnnmmmnmnmmmnnnmmmmmnmmmmnnnmmnmnmmnmmmmnmmmnmmmmnmnnmnnmmmmmnmnmmmmmmnnnmmnnnnmnmnnmmnnnmmmmmnmnnnnnnmmnnnmmnmmmmnmmnmmnmmnnmnmmnnmmnnnnmmnmmnnmnnnnmmnnnnnnmnnmnnmnnmnnnmmmnmmnmmnnmnnnnnmnnnmmnnmmmnmmnnnnmmmmmmnmnnnnmnmmmnnmnmnnmnmmmmnmmmnnmnnnmmnnmnmmnmnnnmnmmnnnmnmnmnmmnmnmnmmnnmmnmnmnmnnmmmnmmmnmnnmmnnmnnmmnnnnnnnmnnmnmmmmnnnmmmnmmnmmnnnmnnmmnmnmmnmmnnnnmmnmnnnnnnmmnnmnmnnmnmmnmmnnmnnnmnmmnmmmmnmnmnnnnnmnmnnmmnnnmnmnnmmmmnmmmnmmnnnnnmmnnmnnmmnmnmnnmmmnmmnmnmnnmnmnnmmnmnnmmnmmnnnmmmmmnnnmnnnmmnnmmmmnmmnnnnnmnmmmmnmnnnmnnnmmnnnnnmmnnnnmnnmnnmmmmmnnmmmnnmnmnmmmnnnnnmnmnmnmmnmmmnmmmnmnmmnmmnmnnmmnnnnmmnmmnmnnnnmmmnmnnmmmnmnnmmmmmmnmmmmnnmmnmmmnmmnnnmmnmmnnmmnnmnnmmnmmmmnnmnnmnmnmnnnmnnnmnnnmmmnmnnnmmnmnmmmnnmmmnnmnnmnmmnmmnnmmnmmnnnmnnnmmnmmmmnmmnmmnnmmmnmmmmnnmmnnmnmmnmnmnnnnnnmnmmnmmnnnmnnmmnnnnmnnnmnnmmmmmmmnmnnmmmmnmnnmmmmnmmnmnmmmnmmmmmnnmmnnmnmnnmnmmmnmnmnmnnnnnnmmmnmnmmmnnnmnmnnnnnnmnnnnnmnnnmmmmmnmnnmnmmnnnmmmnmnnnmnmmmmnmnnmnnmmnnnnmmmnmmmmmnmmnmmmnnmmmnmmnnmmnmnmnmnnnnnmmmmnmnmmmmmnnmnmmnnmmnnmnnmnnmmnnnmmmnnnnnnnmnmnnnnnnnnnnnnmnmnnnmmmmnnnmnmmnmnmnnnmmnnnnmmnmnmnnmnnmmmmmnnnnnnmnmnmmnmmnnnmnmnmnnnmmnmnmnmmnmnmnnnmnnmnnmnnmnmmnmnnmmnmmnmnnmnnmmmnnmmnmnnnmnmmnnnmnmmnmnnnnnmmmmnnmnmmmmmnnmnnnmnnnmmnmmmnnnnnnnnnmnmnmmnmnnnmnmmnmnmnnnnnmmmnnmnmmmmnmnnnmmmmnnnmmmnnnmmnnnnmmnmnmnmmmmnnmmnmmmmmmnmnmnmmmmmnmmmmmmmmmnnnnmnnmnnnnmmnnnnnmmnmmmmnmnmnmmmnnmnnmmmnmmmmmnnnnmnnnmnmmmnmnnmnnmnnmmnmnnnmnnmmnnnnmmmnmnnmnnmnnnmmmnmnmnnnnmnnmnmmnmmnmmnmmmnmnmmnmmnmmnnnmnmmmmmmmmmmnnnmnnnmnnmnnmmmmnmnnmnnmmnmmnmnmnnnnmmnmnnmmmnnmmmnmnmmmmmmnnnnnnmmnnnmnnmnmnnnmmmmnnnmmmmnmmnnmnnmmnnnnnnmnnmnnmmnnmnmmnmmmmmnmmnmmmmmnmmmmmmmmmmmnnmnmmnmmnnmmmnnnnmmnnmnmnnmmnnnnmmmmmnnnnnmnnnnnmmnmmmnmmnmnnmmmnnnmnmmnnnmmmnmmmnmmmmnnmnnmmnmnnnnnnmnnmnnnmmnmnmnnnnnmnmmmnnnnnnmnnmnnmnmnnmnnnmnmmnnmmmnnmmnnnnmmmnnnmmnnmmmmnmmmnmnmmmmnmmmmmmmnmnmmnnnmmnnmmnnnnmnnnnnnmnmmnmmnmmmnnnnnnnnnnmmnnnmmmnmmnmnnnmnnmnmnmmmnmmmnnmmmnnnnmmmmnmmnmmnnnmnnnmnnmmmmmnmmmmnnmmnnmmnnnnmnnnmmmmnmnmmmnmnnnmnnmnmmmmmmnmmmmnmnmnnnmmmmnnmmnnmmnnmnmmnmmmmmnmmnmnnmmnnmnmmnnnmmnnnmnmmnmnmmmmmnmmnnnmmmnnmmmmmmmnmmmnmmnmmnmmmmnnmnmmmnnmmmnmmmmnnmmmmnmnnnnmmmnmnmnnnmnnnnnmmnmmnmmmmnmnnnnnmmmmmnmmmnmmnnmmmmnnmmnmnnnnmmmnnnnmnnmnnnmnmmnnmnmnnnnnmnnnmmmmnnmmmmmmmmnnnnmmnnnnmmnnnmnnnmnmmnmnmnnmnnmnnmnmmmmnmmnnmmmnmmnnmmnnmmmnmnmnnnmmmmnmnmmmnmnmnmnmmnnnmnnmmmnmmnnmmnmmnmmmnnnmmnnmnm...

Assertion failed.

3   Fail
m = 1e6; n = 1e6; y_correct = 0.50; assert(isequal(penny_flip(m, n),y_correct))

mnmnmnnmmmmmnnnmmmmmnmmmmnnnnmmnmnmmmnnmmnmmnmmmnmmnnmmnnmmnnmmnnmnmmnmnmnnmmnmmnmnnnmmnnnmmmmmnmnmmnmnmmmmmnnmnmnmnnmnnmmmnnmmmnnmmnnnnnnmmmnnmnmmmnnnmnnnmmmnmmmmmnmmnmmmnnmmnmnnmnnmmmnmnnmmmnmnmmnnnnmmmmmmnnnnnmmnnnnnmmnnmnnnmnnmnmnnmmmnmmnmnnmnmmmnnnmnmmmnnnnmmnmmmmnmmmmnmnmmmmnnnmmnnnmmnnmmnmnnnmmmnnmmnmnmnnmmmmmmnnnnmnmmnnnmmmnmmnmmmnmnnmnmnmnnmmmnmnmnmmmnmnmmnnmmnnnnnmmmmnmmmnnnnmmmnnnnmmmnmmnnnmmnmmnmmnnnmnnmnnmmmnmnmnmmnnmnmmmmmmnnnnmnnmnnnmmnmmmmnmnmmnnmmmmmnnmmmnmnnmnmmnnnmnmmmnmmnmnmmmmmnnnmmmmnmnnnmmmmnnmmmnnmmnmmmnnnnmmnmnnmnnnnmnnnnnmmmnmmmnmmnnmnnnmnmmnmnmmnnnnnmmnmmnmnmnnmmmnmmmnmnnnmnnnnmnnmnmmnmnmmmmnnmmnmmmmnnnmmnnmmnnnmmmmnnnmmnnnnnmmmmmmnmnnmmnnnmnmnnnnmnnnnmnmnnmnnmmnmmmmmnmnmmmmmmmmmnmmmmmmmmmnnmnmnmnmmnnmmnnnnmmnnmnnnmmmnmmmmmmmnmmmnmmnnnnnnnnmnnmnmnmnnnnmnnmmnnnmmmnmmnnmmmnmnmnnmnmnmmnmmmmmnmnnnmnmmnnnmnmnmmnnmnmnmmnnnnmnnnmmnnmnnmnmmmmmnnnmmmnnnmnnmmmmnmnnmnmnnnmmnnmnmnnnmnnmmmnmmnnnmmnnnmmnmmmnnnnnnmnnnnnnnmnmnmmnnnnmnmnnnmnnmmmnnmnnnnnnmnmmmmnnmnnnnmmnmmnnnnmnmnnnnnmnmmnmnmnnmmmnnnmmnmmnnnmnmnmnnnnmmmnmmnmmmnmnnmmnnmnnmmmnnnmmmmnmnnnmmmmmnmmnnnnnnnmmmnnmmmnmnnmmnmmnnnnmmnnnmnnnmnnmnmnmnnmmmnmnmnmnmmnnmmnmnnnmmnnmnmnmmnnmnnmnnnmnnnnmmmmnnnmnmnnnmmmnmnmnnmmmmmnmnmnmnmnmnmmnnnmnmnmnmmmnmnnnmmnmnmmnnmmmmnnnmnmmnmnnnnmmmnmmnnnmmnnmnmnnnmmmmmnmnnnmmnnnnnmmmnnmmmnmmnmnmnnmmmnnnnnnnnnmnnnmmnmmnnmmmmnnmnnnnnnmnnmmnnmnnnnnmmnnnnmmmmnnmmnmmnnmnmmnnmnnnnnnmnmmnmnmnnmnnmnnnnnmmmnnmnmnnmmmmmnnnmmmmmmmmnnmmnmmmnnnnmnmnnnnmnnnnnnnnmmnnmmnmnmnnmnmmmnnnmnnnmmnnnmmmnnmmnmnnmnmmmmnmmnnnmmmmnmnnmnnmnmnmmmmnnmmmmmnmmmmnnnmnnnmnnmnnmnnmmnmmnnnnnmmnnnnmnnnmmnmmmmnmmnmmnnmmnnnnmmnmnmmmnmmmnnnnmmnnmmmnmmnnnnnnnmnnmnnmmnmmnmnmnnmnnnmnmmmmmnnnnmnnmnmnmnnnnnmnmmnmmmmmmnmnmnmmnmmmmnmmnnmmmnmnmnmnmnmmnmmnnnnnmmmmnmnmnnnmmnnnnnnmmnnmmmnnnmnnnnnnnnmmnmnmnnmnnnnmmnnnmmmnnmmnmnmnnmmmmmnmmnnnnnnnnmnnnnmnnmnmnmnmnnmmnmnmnmnmnmmnnnnmmmnnmnmmnnnnmnmmnmmnnmmnnmnnnmmnmmmmnmnmnnnmmmmnmmmmnmnnnnnmnmmnmnmmnmmmmnnmmnmmmmmnnnnnnnmmmnnmnmnmnmnnmmmmnnmmnnnnnnmnnmnnmmmmmmnmnmmmnmmnmnnnnmnmmnnmmnmmmmmmmmmmmnmmnmmmnnnmmmnnmnnmnmnnnnmmnmmmnmnmnnmnmnnnmnmmmnnnnmnmmnnmnmnmnmmnmmnnmmnmmmnmnmmnnmmmnnmnmnmmnnmnnnnnmmnmnnnnmnmnmmmmnnnmnnmmnnmmmmnnnnnmnnnnnnmnmnnnnmnnmmnmmnnnnmmnnmmmmmmnmmnmnmmnnnmnmnnnmmnmmnnnnnmnnmnmmmmmmmmnnnmnmmnnmmnnnmmmnmnnmmmmnnmmmnnnnmnmnnnnnmnnmmnnmmmnnmmmmnmnnmnmnnmmmmnmnmnnmnmnnnmmmnmmnmmnmnmmmnnnnnnmmnnnnmmnmmnnmnnmnnmnmnnnnmnnmnnmmmnnnnnmnmmnmmmmmnmmnmnnnnmnnnnnmmnmmmnnnmmmmmmmnnmnmmnnnnnmmnnnmmnmnnnnmmnnnnnnmmmmmmnnmnmmmnnmmmnnmnmnnmnmmnnmmnnnnmnmnmnnnmmmmmmmmmmnmmmmnmmmmnmnmnmmmmnnnnmnnnnmnmmmnnnnnmnnnmmmnmmnnmmnmnmnmnnmmnnmnmmmnnnnnmmmnnnmnmnmnmmnnnnmmnmmnnmmnnnnnmnmmnmmnmnnnmnmnmmmnmnnnmmmnnmmmnnmmmnmnmnmnmmmnnmmmnnnnnnmmnmnnnnnmnnmmnmmnnmnnnnmmnnnmnnnnnmmmmmnnnnmmnmnnnnnmmnnnmnmmmmmmnnmnnmmnnnnmmmnmmmmmmnnnnnnnnnmmnnnnmnnmnnmmmmnmmmnnnmnmnmnmmnmnnmnnmnmmnmnmmnnnmnnnmmnmnnmmmnmmnmnnmnnnmmnmmnnmnnmnmmmmmnnnmmnmmnnmmnmmnmmmnnmnnnnmnmnmnmmmmmmmnnmmmnnmnnmmnmmnnnnnnmnmnnmmmnnmnmnmmnnnmmnmmnmmnmmmnmnmnnnmmmmmmmnmmnnnmnmnnnnmnnmmmnmmnmnmnmnnmnnmnmmmnnnmmmnmmnmmnnnnmmmnnmnnnmmnmnmmmmmnmmmmmmnmnnmmnmmmmnnnmnnnmnnnmmmnmnnmmmnnnnmnmmmnmmnnnmmmmnmmnmmmmmnmmnmmmnnmmmnnmnmnnmnnmmnnnmmmmnmnnmnmmnmnmmnmmmmmmmnnmmmmnmmmmmmnmnnmnnmnmmmnmmmmmnnnnmnmnmmmnmnnmmnmmmnmnmmnnmnnmmmmnnnnmmmnmnmmmnmmnmnmmmnnmmnnnmmnmnmmnmnnnmnmnnnmnnmnmmmnmmmnmnnmnnmmmnnnmmnnmnnmnmnmnnnnmnmmnnnnmmnnmmmnnmmnnmmnmmmnmnnnnmmmnnnmmmmmnnmnnnnmnnnnmnnmnmmnmnmmmmnnmnnmnmmnmmmmnmmnnmnmmmmmmmnnnnmnmnmmmmmnnnmmmmmmmmnmmnnmnnmmnnmmnnmmmnmmmmnmnmnnmmmmmmnmnmmmmnmmnnmnmnmmmnnmnnnmnnmnmmmmmmmmmnmnnmnmmmnnnmmmnmmmmmmmmmmnnnnnmmmmmmnmmmmmmnnnmmmmmmnnnnmnmmmnnnmnmmnmmmmnmmmmnmnnmmnmnnnmnnmmmnmnmnnnnmmmmnmnnmnnnnmmnmnmmmnnnmnnnmmnmmnmmmnnmmmnmmnnnmmnmnmmnmnmnnmmnmmnmnmnnnmmnmmnmmmmnmmnmmnmnnnmmmmmnnnnnmnnmnnmmnmmmnnnnnmnnmnmmnnnmnmnmnnmmnmmnnmnmmmnmmmnmmnnmnmmnmmmmnmnmnmmmmmnmmmnnmmnmnmnmmnnnmmnnmmnnnmnnmnnnnmnmmnmnnnnmnnmnmmmnnnmmnnmmnnmnnnmmnmnnnnmnnnmmmmnnnnnnnnmnmmmmmmnmmmmmmnmmnnnnnmmnmmmnmmmmnnnmnnnnmmmnnnnnnnnnnmmmmmnnnmnnmnmmmnmnnmmnmnnmmmmmnmmmnmnmmmmmnmnnmnnmmmmnnnmmmnmnmmmnnnmnnmnmmnnmnmmnnmnmnmmmmnmmmmmnnnmnnmmnmmmmmnnmnmnnmmmnnmnmmnmmmnmnmmnnmnnmnmnnnmmmnnnmmnmmmmnmmnmmnmnmnnmmmmnnmnnmnmnmmnnnmmmnmnnnnmmnmmnnnmnnnmmnmnmnnmmnmmnmnnmmmnnnmnmnmmnmmmmnnnmmnnmnnnmnnmnmnnmmmnmmnnmmmnmmnmnmnnnmmmmmnnnnmnmnnmnmmnmmnmnnmnnnnnnmmnmmmnnnnnmnmnnmmmmmmmmnmmnnnmmmmnmmnnnnmmmnnnnmmnmmnnmmnmnmnnnnmnnmnmmmmnmnmmmmmmmmmmnnnnmmmnnnnnmnnnnnmmmnnmnnmmmmnmmnnmmmmmnmnmmnnnmnmnmnnmmnmnnnmmnnmmmmnnmmmnnnmmmmmnnnnnnmmnmnnnnnnnnnmmnnnmmnnnmnmnmmmnmnnmmnmnnnmnmmmmnnnnnmmnmmnnmnmnnnmnmnmnmnnmmmnnnnnmmnmnnmmnmnmnnmnmmnmnnmmnmmnnmnmmmnmnmmmmnmnnnnnmmmnmmmnnmnnnmnmnnnmmmnmmmnmnnmnmnmnnmnmmmnnnnmnmnnnmnnnmmnnnnmmmnmmnmnnmnnnmnnmnmnnnmmmnmnmnnmnnmnmmnnmnnnnnmmnmmnmmnmnmnmmnnmnnmmnmnnnnnmnnmmmnmnnnmnnnnmnmmmmmnmnmnmmnmnnmmnnmnmmmnmnmnmmmnmmnmmmmnnnnnmmnmnmmmmnmmnnmmnmmnnmmmmmmnnnnnnnmnmnmmmnnnnnnnmnmmnmnnmmmmnnmmmmnnmnmnnnnmmmnmmmnnmmnnnnmmnmnmmmnnnmmnmmmnmmnmmmmnnnnnnnnnmnmnnnmmnnnnmmnnmmmnnmnnmnmmnmnnnmmmmnmnnmnnnnmmmmmnnmmnnnmmnmnmmmnnmnnnmnnnnmnmmmmnnmmnnnnmmmnmnnnnnnnnmnnnnnnnmmmmnmmmnnnnnnmnnnmmmmmnnnnmmmmnnmnnmmnnmnmmmmnnmmmnmmmmnmmmnmmmmnmnnnnmnnmnmmnnmnmmmnnmmmmmmmmmnnmmnmnmmnmmnnnnnmmnnnmmnmnmmmmmnnnnmnnnnmnnmmmnnnmmmmmnmmnmnmmmmnnnmmmmnmnmnnmmnnnmnnnnmnmmnmmmmmnnmmmnmnnnmnnmnnnnnnnmnmnnnmmmnmmnnnmnmnnmmmmmnnmnmmmmnnnnmmmnnmmmnmmnnnnmnmmnnnmnnmmnmmmnnmnmnnnmmnnmmnmmmmmmnnmnnmmmmnmmnnnnmmnmmmnnnnmnnmmnmnnmnnmnmmnmmnnnmnmmnmnnmmmmnnnmnnnmnnmnmnnmmmmnmnmnmmmmnmnmnnmnnmnmnnnmnmmnnnnmnmnmnmnnnnnmnmnnmnmnnnnnnmnmnmnnmmmmmnmmnnnnnnnnmnnmmnnnmmmnnmmmnnmnmnnmmmmmmnnmnmmmmmmmmnmmmnnmmmmnnmnnmnmmmnnnmnnnmmmmmnmmmnnmmnnmnnnnnmmmnmnmmnmnnnmmnnmnnmnmnmnmmmmmmmnnnnnnnmnmmnnnmmnmnnmmnnnnmnmnnnmmmnnmnnnnmmnnnnnmnnnmnmnmnnmnmnmmmmnnmnmmmmmnnmnnnnnnmmnmmnmmnnmnmmnmmmmnmmmnnmmnmnmnmmmmnnnnnnmnnmmmnmnnmmmmnnmmmnmnnmmmmmmmmmmmmmmmmmnnmnnmnmmnnnmnnmnnnmmmnmmmnnmmmnnnmnmmmnnmmnmnnnmmnmmnnmnmmmmnnmnmnnnmmmnnmmmnmnmnmmmmmmmnmnmnmmnmnnnnmmnmnnmmnnmmnnnnnnnmmnnmmnmnmnmnmnnnnnmmmnmnnmmmmmnmnmmnnmmmnnnnmmmnnnnmmmnnmnmmnnmnmnmnnnnmnmmnnmnmmnmnnmnmnmmnnmnmnnmnnmmnnnnmnmmnnmmnnmmnnmnnnmmmnnmmnmmmmmmnmnnnnmmnmnmnnmnnmnnmmmnmnmmmnmnnnmmmmmmmnnnmnmnmnnmnnmnnmnnnmmnnnmmmmmnnnmmmnnmnmmnmmmnmmmmnnmnmmnmnmmmmnmnmnmmmmmmmmnnnmmnmnnmnnmmnnnnmnmnmmnnmmnmmmmmnnmmmmmmnmnmmmnnnmmnmmnmnmmmmnmmnmmnmnmnnnnnnnnnmmmnnnmnmnmmmnnmmmmnmnnmnmmmnmnmmnmmmmnmnmmmnmnmnmnnmnnnmnmnmnnmnmmmnmmnmmnnmmmmnmnmmmmnnmnmnmmnmmnmmmmnnmmnmnmnmnmmmmmnmmmmnmmnnnmnmnmmnnnmmmnmmmmmnmnmmnmnmmmnmnmmmnmmnnnmmnnnnmmnmmnnnnmmmnmnnnmnmmmnnmnmnnnnmmmmnmmmnmnnnmmnmnnmmmmmmmmnnnnnmnmmmmmnnnmmmnmnnmmmnmmmmnnmmmnmnnnmnnmnnnnmnnnnmmmnnnmnnnnnnnmnmmmmmmmmnnnnnnnmnmmnnmmmnmnnmmnmmnnmmnmnnnnmmmnmnmmmnmmmnmmmmnnmmmnmmnmmnnnmmmmmnmnmnnnnmnnnmnnmnmmmnmmmmmnmmmmmmnmmnmmmnnmnmnmmmnmmnnmnnnmnmmmmmmmnnmmmnmnmnmmmmnmnnmnnmnnmmmmnmnmnmmnmmmmmnnnnmmmmnnmmmmnnnmmmmmmnnnmmmmmnnnnmnnnmmmnmnmnnnmnmnmnnnmmnnmmnmnmnmmnnnnmnmnmmmnmmmnmnnmnmnmnmmmmnnmmnmnmnmnmnnmnmnmnmmnmnnnnnnmnmnmmmnmmmmnmmnnmmnmnmmnnmnmmnnmnmnmmmnmnmnmmnmnmnnmmnnmmnnmnnnnmmmnmmmnnmnnnmnnnnnmnmnnmnnmnnmnmnnnnnmnnnnmnmnmnnmmnmmnnnmmmnmmmmnnnnmnmnnnmmmmnnnnnnnnmmmmnmnnmnmmmmnnnmmmmmmnmmmmmmmmmnnnmnnnnmmmnnnmnmnnnmmmmmmnnnmnmnmnnmnnmnnmnnmmmmmnmnnmnmmmnnnnnnmmnnmmmnmmmnmnmmmmnmnnnnnnmnmmnnnnmnnnmmmnnmnmmnnnnmnmmnnnnnmmmnmnmmmmmmmnnnnmmnnnnmmnnnmmnmnnmmnnmnnnnnmmmnmmnnmmnnnmnmnnmnnmnnnnmmmmnmnnmnmmmnmnnmmnnmmnmnmnnnmmnnnmnnnmnmmmmmnmmnmmmnnnnnmmmnmmnmmmnnnnnnnnmnmnnnnnmmnmnmnmnnmnnnnmmnmmnmnmnnnnnmnmnmnnmnnnmmnmmnmnmmnmnmmmmmnnnnnmmmmmmnnnnnmnnmnmnnnmnmmnnmnnnnmnmnmnmmnnnmnmnnnnmmnmmnnnnmmnnmmmnnnnmnnmnmnnmmnnnmmnnmnnmnnmnnmnmnmnnnmmnnmmnnmmnmnnnmmnnmnnnnmmnmnmnnmnnnnnnnmmmnnnnnmnmmmnmmnmmmnmnnmnmnnmnnmnnnnmmnmmmmnmnmnmnnmmnmmmnmnnmmmnnmmnnmmnnnmnmnnmnnnnmnmnnmnmmnnnmmnmmmmnnmmmmnmnmnnmnnmnmnmnmnnmnmnmmnmmmnmnnmnnmnmnnnmnnnnmmnmnmmnnnnmnmnnnmmmmnnnmnnnnnmmmnmmnmnmmmmnnmmnnmnmnmnmnnmnmmnnmnmmnnnmmmmmmnnnmmnnmmnnnmmmnmnnmmmnnnnmmnnmnmmnmmmnnnnnnmmnnnmmnmmnnmnnmmmnnnmmmnmmmmmmnnnnnmnnmmmmmnnnmnmmmnnnmmnnnmnmmmmmmnmmmmmnnnmnnmmnnnmmmnnnnmnnnmnmnnmnmmmmmmmmmmmnnmnmnmmnmnmmmnnnmnnmnnmmnnnmnnnmmnnnnnmnnmmnmnnnnmmnmmmmmmmmmnmnnmnmmnmnmmmnnnmnnmnnnmnmmnnmmmnmmmnnmmnmnnnnmnmnnnmmnnnmnmmmnmnnmnnmnmnmnmnmmmmmmnmnnmnmmnnnmmmmnnnnmmmmnmnmmnmnnmmnmmnnnnmnmmmmnnmmmmmnmmmmmmnnnnmnnnmmmmmmmnmmmnmmmnnnnmnnnmmmmmnmnmmnnnmnnmnnnnmmmnmnnmmnnmnmnmmmmnmmmmnmmmmmnmmnmmnnnmmnmnmnnnnmmnnnmmnmnmnnnnmmmmmmmnnmnmnmnnmmmnmnnnnmnmmnnmmnnmmmmmnmnnmnnnmnnmmnnnnmmmnnnmmnnnmmmnnmnmnnmmnmmnmmmnnmnmnnmnnnnnnnnnmmmnmmnmmmnnnmnmmmmnnmnmnmnmmnnnmmmmmmmnnmmnmnmnnmmmnnnnmnmnnmnnmnnmnmnnmmmmnnmmmnmnmmnnmmmmnnnmnmnnmmnmnmmmmnnmnnmmmmnmmnnnmmmmmnmnmmnmmnmmnnnmnmnmnnmmnmnnnmnmmmmmmnnmnnmmnmnmnmmnmmnmnnnnmmmmnmnnnnnnnmmnnmnmmnnmmmnmmnmmmnnmnmmmmmmmnnnmnmnnnmmmnnmmnnnnnmnnmnmnmmnnnmmmmnmmnmmmnmmnmmnmnnmnnmnnnmnmnnnmmmnmmnmmnnmmmmmnnnmmmmmnnnmnmnmmnmmmmnmnnmnnnnnmnmnnmmnmmnnnmmmmnnnnnmmnnnnmnnmnnnmmmnmmmnnmmnmmmmnmmnmnnmmnnnmmnmmnmnnmnmmnnmnmmnmnnnnmmnnmnmmnmmmmnmnnmmnnnmnnmmmnmnnnnnnmmnnnnmnmmmnmmmnnnnnnnnmmnnnnmmnmmmmnnmnnmnmnnnmmnmmnnnnmnnnmnmnmnnnmnmnnmmnnmmmnnmmnnnmnnnmmmnnmnnnnnnmnmnmnnnmmmnnnmnnnmmnmmmmnnnnnnnmmnnnmnmnmnnnmnmmmnnnmmmnmmmnnnnmmmnmnmmmmmnmnnmnmmnnnmmmnmnnmnnmnmmnnmmnnmnmmnmmmnnnmnmmmmmmmnmmmmnmnnmnmnmmmnmnnmmmmnnnmnmmnnnmmnmnnmmnmmnnmnnnnnnmmnmnnnmmnmnmmmnnnnnnnnnnmmmmnmnmnmmnmnmnnnmnnnnnnmmnmnmmnmnmmmmmnmmnmnmnmnmmmmmmnnmmmmmnmmmnnnmnmnmmmmnnnnnmmmnnmnnnmmmnmmnnmnnnnmnmmmmmmmnmnmmnmnnmmmnmmnmmmmmmnnmnmmmnnnnnmmmmmnmnnnnmnmmnnnnnmmnnmmmnmmmnmnmmnmmnnmnnnmmnnnnmmnmnnmnnnnnnmmnnnmnnnmmnmmmnmnmmnnnmnnnnnnmmnmnmmnmnnmnnnmmmmmmmnmmmnnmnnnmnnnnnnnnmmnnnmnmnnmnnnmnnmmmmmnnmnnmmmmmmmnmnnnmmnnnmnnmmmmnnmnmmnnmmmmnmmnmnmmmnmnnmnnmmmmmnmnmmmnmmmmnnnmnmnmmnnmnnmmmnnnnnnnmnnnnnmnnnmmmnnmnmnmmmnnmmnmnnmmnmmmmmnnmmnnnnmmmmmmmmmmnmmmmnnnmmnmmnmnnmmnmnmmmmmnnmnnnnnmmnmnmmmnmnnmnmnmmnnmnmmnmnmmmnmnmmmnnmmnmnnnnmnmmnmmnnnnnmmmmmmmnmmmnmnnmnnnnmnnnmnnmnmmmnmnnnnmnmnnnnnmmmmnnmnnmmnnmnnmmmmmnmmnnnmmnnnnnnmmmmnmmnmmnmnmnnnnmmmnnnnnnnmnnmmmnnmmmmmnnmnmnmmmmnnmmnnnmnnnnmnmnmmmmnnnmmnnnmmmnmmnnmnnmnnmnmnnnmmmmnnmnnnnmmnmnmnmmmmmmmmmnmmmmnmnnmnnmmmmnnmmmmnnnmnmnmnmmmnnnnmnnnmmmmnnmnnmmnnmmnnnmmnmnmmnmnmnmmnmmnnnmmnmmmmnmnmmmmnnnnmmmmnmmmmmmmmmmnmnnnnnnmnmmnmmnmmmmnmnnmnnn...

Assertion failed.

4   Pass
m = 4; n = 2; y_correct = 2/3; assert(abs(penny_flip(m, n)-y_correct) <= 0.01)

nmnmmmnmmmmnnnmmnmmnmmmmmnmnmmnmmmmnmmnmmnnmnnnnmmmmnmmnnmmnmmmmnmmnnmmnnnnnnnmnmmmmmmnmmnmnmmmmnmmmnmmmnnmnmmmmnnmnmnmnnmnmnnmmnmmmmmnmnnmmmnmmnmmnmmnnmnmmmmmmmmmmnmnmnnmmmmnmnnmnmmmnnnnnmnmmmmnnmmnmnnmmmnmmmnnnmmmnnmnmmmmnnmmmnmnmmmmmmnmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnmmmmmmnmmmmmmmnmmmnmmmmmnmmnnnnmnmmmmmmmmmmnmmmmmmmmnmmnnmmnmmnnmmnmmmnmmmmnmmmmmmmnmmnnmmmmmmmmmmnnnnnmnnnmnmmnmnmmnmmmmmnmmnmmmnmmmmmmmmmnnmnmnmnmmmmmmnmnmmmmnmmmnnmnnmnmnnmmnnnnmmmnnnmnnnmnmnnmnmnmnnnmmmmnmmmmmnnnnmnnmmmmmmmnnnmmmmmmmmmmmnnnmnmmmmmnmnmmnnmmmmnmnmmmmnmnmmmmmnmnnmmnmnmnmmnmmmmmmnmmmnmmmnmnmnnnmmmmnmmmnmmmmmmmmmmmnmmnmnmnmnmnmnnmmnnmnmmmmnmnmmmnnmnmmnnnmnnmnmnmnmnmmnmmnmmnmmmmmnmnmnmmnmmnnmmmnmmnnnmmmmmmnmnmmnnmmmmmmmmnmmmnnnmmnnmmmmmnnnmmnmmmmmmmmmnnmmnmmmmnnnnmmnmmmnmnmmmmnmnmmmmmmmmmmnmmmnmnmnmnmmmmnmmmnnnmnnnmmnmmmmmnnmmnmmmmmmmmnmmmnmmmmmmmmnmnmmmmmnmnnmnnnmmnnnmmnmmmnmmmmmnmmmmmnnmmmmmmmmmnmnmnmmnmnmmmmmmmnnnmnmmnmnnmmnmmmnnmmmmmmmmmnmmnmnnnmnmmmmnnnmnmmnnmmmnmmmmmnmmmnmmmmmmnmmmmmmnmmnnmnmnmnmmmnnmmmmmmnmmmmmnnmmmmnnmmmnmnnmmmmmnnmnmnnmmmnnnmmnmmmmmmmmnmnnmnmmnmmmmmnmnmmmmmmnmmmmmnnmmmmnnnmmnmnnmnnmmmnmmnmmnnnmmnmmnmmnmmnmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmnnmmnmmmmnmnmmmmnmnnmmnnnmmmmmnnmmnnmmnmnmmmnmmmmnmmmnmmnmnmnmmmnnmnmmnmmmmmmmnnmmmmnmnnmnmnmmmnnnmmnmmmmnmmmnmmmmnnmmmmmnnmmmmnmnnmnnmnnmmnnmmmmnmmnmmnnmmnmnmmmnmmmmmmnmmmmmmmmnnnmmmnmnmmnnmmmnmmnmmnmmmmmmnmmmnmmmmmmnnnmmmmmnmmmmmmnmmmnnmmmmmmmmnmmmmmmmmmnnnmnmmmnmnmmnnnmmnnmnmmmmnmmmnmnmmnmmmnmnnnnmmmnmmmnmmnmnmmnmmmnmnmmnmnnmmmnmmmmnnmmmmmnnnmmmmnnnmnmmnnnnmmmnmmnmnmmmmnmnmmmmnmnnmmnmnmmmmmmnmmnnmmmmmnmnnmmmmmmmmmnmnnmmmmmnnmnnmnmmnnmmmmmmmmmmmnnnnmmnmmnnmmnmmmnmmnmmmnmmmmnmmmmmmmmnnnnmmmmnmmnmmmmnnnmmnmmmmmmmnnnmnmnmmmmnmmnnnmmmmmmmmmmmnnmmmmnmnnmmmmnmmmmmnnnnnmmmnmmmnmmnmmmmnnmnnmmnmmnmmnnmmmmmmnmmnmmmmnmnmmmmnmmnnnnmmmmmmnnmnmmmmnnnmmmmnnnnmmmmmmnnmmnmmmnmmnnnmnmnmmnmnnmnmmmmmnnnmmmmmmmmmmmmmmmnmmmnnmmmmmmmnmmnnnmnmnnmmmmnmnnnmnmmmnnmmmmmmmnmmnmmmmmnmmmmmmmnmmmmmmnmmmmmnmmmmmmnnnnmmnmnnmmmnnmmmmmmnnnmmnmmnnmmmmmmmmnmmnmnmmmmnmmmnmnmnmmnmmmnmmnmnmmnmmmmmmnnmmnnnmmnnnmmmmnmnnnmnmnmmmmnmmnmmnnnnmmnmmmmnmmmnnmmmmmnmmmmnnmnnnmmmmnnmmmnnmnmmmnnmmmmmmnnmmmmmmmmnmmmmmmmnmnmnnmnnmmmmmnnmnmnmnnmnmmmmnmmnnmmnnmmnmmnnnmmmnmnmnnnnnmmmmmmnmnmnnnmmmmmmmmnmmmmnnnnnnmmnmmnnmmnnmmnmmmnmnnmmmmmmnnnmmnnmnmmnnmmmmmnmmmmmnmmmmmnnmmmnmnmmmmmnmmmmmmmmnnmnmmmmnnnnmmnmnmmnmmmmnmnmmmmmnmmnnmnmmnmmmmnnmmnnmnnmmnnnmmmmmnmnmmnmnmmmmnmmmmnmnnnmmmnmnmmmnnmnmmmnmmmmnnnnnmnnmmmnmmmnnmmmnnnmmmmmnnmmmnnmmnmnmmnnnmmnnnnmmmnmnmmmmmnnmmmnmnmmmmmmnmmnmmmnmnnmmmmnmmmmmnmmmnnmnnnmmmmmmmnmmmmnmmmnmnmmmmmmmnmnmmnmnmnmmnnnmmmmnmnmmnmmmmnmmnmmnnmmnmmmnmmnnmmnmnmmmmnmnmnmnmmnmmnnmnmnnmmnmnmnnmmmnmnmmnmmmmnmmmmmnmmmmnnmnmmnnmmnmnmmmmnmmmmnnmnmnnmmmmnnnnmmmmmnmnmmmnnmmmmmmmnmmmnmmmmnnmnnmmnmmmmmmmmmmmmmnmmmnmmmnmnmmmmnmmmmmmmmmnmmnmmmmnmnnmmnmmnmmmnnnmmmmmmmmnnmmnnnmnnnnmmnnmmmnmmmnmmmmmnmmnmmmmnnmmmnmnmmmmmmnnmnnnmmmnmmmmnmmnnnmnnmnnmnmnmmmmnnmnnnnmmnnmmnmnnmnmmmnmmnmmnmmnnmmmmmmnnmmnmnmnmmmmmmnnnnnmnmmmmmmmnmmnmmmnmnnmmmnmmnnnmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmnmnnmmmmnnmnmmmmmnmmmmmmmmmnmnmnnmmmmnmmmmmnnmmnnmmmnmmmnmnmnmmnnmnmnnnnmmnnnmmmmmnmnmnmmnmmmnmnnnmmnmnnmmmnmmmmnnnnmnnmnnmnmmnmnmmmmmmnnmmmmnnnmmmmmnmmmmmmmmmmnnmnmmmmnmmnmmmmmnmmnnnmnmnnnmnmnnmmmnmmnmmnmmmmmmmnnmmmmmmmmmnmmmnmnnmmnnmmmnmmmnmnmmmmmmmnmmnmmmmmnnmnnmmmmnmnmmnmnmnmmnnmmmmmmnmnmmmmnnmmmmmmmmmmmnmmmmmmnnmmmnnmnmmmmnmmmnmnmmmmmmmnmnmnmmnnmmmnnmmmmmnmnmmnmmnnmmmnmmmmmnnmnmmmnmmmmmnmmnnmnnnmmmnmnmmmnnmmmnnmnmnmmmnmmnmmmmnmnmnnnmmmmmnnmmnmmmnmmmmmnnmmmmmmmmmmmmnmnmmmmnmmmmnmnmmmnmmnnmmnnnmmmmnmmnmmnmnnmmmmnmmmmmmmmmmmnmmmmmmmnnmnnmnmnmnmmmmnnnmmmmmnmmnnmmmmmnnmmnnnmmnmnmmmmmnmmmmnmmmmmnmnmnmmnnmmnmnmmmmnnmmmnmmmmmmnmmmmmmmmnmnmmmmmmnmnnmnmmmmnmnmnnnnnmmmmnmmnmmnnmnmmmmmmnmmmmmmnmnmmmmmmmnmmmmmmmmmnnmmmnmnnmmmmmmmnnmmmnmmmmnmmmnnnmmmmmmnnmmnmnmmmmmmmnnmmnmmmnmmnmmmnmmmnmmmmnmmmmmmmmmnnnnmmnnmmmnmnnmnmnmnmmmmmnmnnnmmmnmmmnmmmmmmmnnmmmmnmmmmmmmnmmnmnmmnnnmmmmmmnmmmmnmmmnmmmmmmmnmmnmnnmnmnnmmnnnmmmnmnmmmnnnmmmmmmmnmmmnmmmmmnmmmmmmmmmmmmnmmmmmnnnnmmnmnmmmmmmnmmmnmnmmmmnnmnmmmmmmmmmnmmmmmnnmmmmmmmmnmmmmmnmmnnmmmmmnmmnnnmmnnmmmnmnnmnmmmnmnmnmnmnnnmmmnnmnmmnmmmnmmmnnnmmmmnmnmmnmmmmmmmmnmmnnnmnmnmmmmmmmnmnmmmmmmmmmmmmnmmnnmmmmmnmmnnmmmmmmnmmmnmmnmmmnnmmmmmnmnmmmmmnmnnmmmmmnmmmmmmnmmmmmnmmmmnmmmnmnmmmmmnmnnnmnmmnmmmnnmmnnnnmmnmmmmnnnnmnmmmmmmmmnmmnmmnmnnmmnnmmnmmnmmnmmmmmmmmnmmmmmmmmmmnnmmnmnmnnmmmnnnmmmnnnmmmmmnnnnnmnnnmnmmmmnnmnmmmmnmnnmnmmmmmmmmmnnmnmmmmmmmmnmmnmmmnnmmnmnmnmnmmmmmnmnmnmnmnmmmmmmmnmnmmnnmmmnnmnnmnmmnmmmmmnnnmnmmmmmmnmmnmnnnmmnmmmmnnnmmmnmnnmmmnnmmmnmmmmmmmmmnnmnnmmmmmmmmmnmmnmnnmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmnmnnmmmmmnmmmnmmmmnmmmmnmmnmnnmnmmnmmmmmmmmmnnmnmmmmmmmnnmmmnnmnmmmmmnnnmmmnmmnnnnmnmmnmmmnnmnmmmmmnnnmmmnmmmmnmmnmmmmmmmmnmmmmmmnmnmnnmmmnnmnmmmnmmmmmmmmmmmnmmnmmmmmnmmmmnmmnmmmmnnnnmmmnnnmmnmmmmmmmmmmmnmnnmmmmnmmmnmmmmmmmnnmmnnmnmmmnmnnnnmmmnmmnmmmnmnmmmmmmnnnnmmmnmmmmmnmnmmmnnmnmmnmmmnmmnmmmmnnnnmmmnnmnmmmmmmnmnmmmmmmmmnnmnmnnnmmnmmnnmnmmnmnmmnmmmmmmmmnmmmnmnmmmmmnnmmnmmnmmnnnnmmmnmmmmmmnmmmnmmnmmmmmnmmnnmmmnmmnmmmmmnmmmnmmmmmmnmmmmmnmnnmmmnnnmmnnmmnmmmmmnmnmmmmnmnmmmmmmnmmmmmmnmmmnmmmmnmmnmnnmmnmmmmnmnmmnnnmmmmmnmmmmmmmnmmmmmmnmmmnmmmmmnnnmmnnmmmnmnmmmmnmmnnmnmnnnmmmmnmmnnnmmmmmnmmmmmnmmnmmnmnmmmmmmnmnnmmnnmmmmmnmnmnmmmmmmmnmmmnmnmnmnmmnmmmmmmmnmmmmnnmmnnnmmmmmnmnmmmmnmmnmnmmmmnmmnmmnmnmnmmmmmmmmnmmmmnmmnmnmnnnmmmmmmmmmmnnmnmmmnnnmmmmmmmnnmmmmmmnmnnnmnmmmmnmnnmmmmmnmmmnmmmmmmmmmmnmmmmmnmmnnmnmmnnmnmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmnmmmmnmmnnnmnmmnmnnnnmmmmmnmnmnnmnmnmmnnnmmnmmmmmmmnmmmnmmnnmnnnmmmmmnmnnnnmmnmmnmmnnmnmmmmmmmmmmmmmnmmmnnmmnmnnmnnnmmnmmnmmnmmnnmmnmmmmmnnmnnnnnmnmmmmnmnmnmmmmnmnmmnmmmmnmnnmmnmnnnmnmmnnmmnmmmnmnmmmmmmnnnmnmmnmmnmnnmnnmmnmmmmmmmnnnmmnmmmmmmmmnmmmnnmmmmmmnmmmnnmnnmmmmmnmmmmmmmnmmmnmmmmmmmmnmnmmmnmmmmnmmnnmmmnnmmmnnmmmnnmmmmmnmmmmmmmmmnnmnmmmnmmmmmmmnmmmmmmnmmmmnmmmmmnmmnmmnmmnmmmmmmnmmmmnnmmmmmmmmnmmnmmmmnmmnmmmmnmmmmmmmmmmmnmmmnnmmmmmmnmnmmmnnmmmmmnmmmmmmmmmnmmnmmnmmmmnmmnmmmnmmmmmmmmmmmmmnmmmmmnmmmmmmnmmmmmmnmmnnmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnmnnmmnnmmmmnnmnmnnmmmmnnmnmmmmnmnmnmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmnmmnmnnmnmmmmnnmnnmmmmnnmmmmnmnnmnmmmmmnmmnnnnmmmmmnmmmmnnmmmnmnmmmmnmmmmmnnmnnnmmnmnmnmmnmmnnmnmmmnnmmmmnmmnnnmmmnnmmmmmnnmnmnmmmmnmmmnmmnmnmnmmnmmmnnmnmmnmmmmmmmmmmmmmmnnmnnnmmmnmmmmnmmmmnnmmmnmmnmnnnmnnmmmmmnnmmmnmmnmnmmmnmnmmmmmmmmnmmmnmnmmmnmmmmnmmmnmnnmmmnmnmmmmmmmmnmmmnmmnnmmnnnmnmnmnmmnmmnmmmmmnnmmmnmnmnmmmmmmnmnmmmnmmmnmmnnnmnmmmmmmnmmnmmmnmnmnnmnmnmmmnnmmnmmmmmnnmnmmnnmmnmmnnmmnnnmmnmmmmmnmmnmnmmmmmnmnmmmmmmmmnmmmnmmnmmmnmmnmmmnmmmmmmmmnmmmmnmmmmnmmnmmmmmmmnmmnnnmmmmmnnmmmnmnmmmnmnnmmmmmmnnnmmnnnmmmnnmmmmmnmnmmnnmmmmmnmnnmnmnmmmmmmmnmmmnmmmnmmmnmmmmnmmnmmmnmnmmmmmmmmmnmmmnmnmmmmnmmmmmnmmmmmmnnmmmmnnmmmnmmnmnnmnmmnmmmnnnmmmmmnmmmmnmmmmmmnmmmmmnmmnmmmnnnmmnmmmmmnmmnmmmnmmmmnnmmnmmnnnmnnnnmnnnmnnnnmmmmnmmnmmmmnmmnmmmnnmnmnnnmmmmmmmmnmmmmnmnmmmmmmmmmmnmmnmnmmmmmmnnmmnnnmmmmnmmmnmmmmmmmmmmmnmmmmmnnmnmnnnmmmnmnnmnmmnmmmmmnnmmnmmmmnmmnnnmmmmmmnnmmmmmnmnmmmmmmmmmnmmmmmnmmmnmmmmmnnmmmmmmmnmmmmmmmmmnnmmnmmmmnmmmmmmnmmmnmnnnmmnnnmmnmnmmnmmmmmnmmmmmmmmmnnmnmmmmmmmmnmmmmnmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmnmnnmmmnnmmmnnmmmmmnmnmmmmnmmmnmmnmnmmnmmmmmmmmnnnmnnmmmnmmmmnmmnnmmmmnmmmnmmmnnmmmnmmmnmnnmnnmmmmmmmmnmnnmmmnmnmmmmnnmmmmnmmmnmmmnnnmmmmmmmnmmnmmmmmmmnmmmmnmmmnmmnmmnnmnnmmmmnmnmnnmmmmnmmmmmnmmmnmnnmmmnnmnmmnnmnmnmmmnmmmmnnnmmnmmnnmmnnnmnnmmmmnmmmmmmmmmnnmmmnmmmmmmmmnnmmmnmnmnmnmmnnmnmmnmmmmnmnnnmmmnmmnmmmmmmmmmmmmnnmmmmmmmmmmmmnmnmnmmnnnmmnmnnmnmnmmmmmnmnmmmnmnmnmmmmmnnmnmmmnmmnmnmnmnmnnmnnmmnmmmmmmmmmmnmmmmmnmmnmnmmmmmnnmnmnnmmnmmmmmmmnnmmmmnmmnmmmmmmmmmmmmmnmmmnmmmnmmmmnmmmmnmnmnmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmnmmmnnmmmnmnnmnnmnmnmnnnmnmmmnmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmnnmnnnnnnnmmmmmnnmnmnmmmmmnmnmmnmmmmmmmnmmnmnmmmmmmmmnmmnmmnmmnnmmnnmnmnmnnmmnmmnnmnmmmmmmnmnmmnmmmnmmmmmnmmmmmmmmmmmmmnnnmmmmmnmmmnmnmnnnnnmmmnmmmmmnmmnmmnmmmnmmmmnnmmmnmmmmmnnnmmmnmmnmnmnmnmmmmmmmmmnnmmnnmmnnnmmnmnnmnmmmnnnmmmmmnnmnmmnmmnmmmnmmmmnnmmmmmmmmmmmnnmmmnmmmnmnmmnmnnmmmmmmnmnmnmmmnnmnmnnmnmmmnmmmmnmnmmnnnmnmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmnmmmnmmnmmmnnmmnmnmmmnnmnmmnmmmnnmmmnmmmnmmmmmnnnmmnnmnnnmnmmmmmnmmmmmnmmmmmmmmmmmmmnmmnnmmmnmnmmnnmmmmnnmmmmmnnmnmnnnmmnmmmmmmmmmmmmnmmnmnmmnnmmnmnmmnmmmnmnnmnnmmmmmmmmmnnnmmnnmmmmmmmnmnmnmnmnmmmmnnmmmmmmmnnnnmmnnmmmmnmmmmmnnmnmmmnmnmmmmnnmnmmmmmmmmmnmmmmnmmnnmnmmnmnnnnmmmmmnmmmnnnmmmmmmmnmmmnnmmnnmmmmmmmnmmnmnnmnnmnnmmnmnmmmnmnnmmmnnnnnmmmmnmmmnmmnmmnmmnmmmnnmmmmmnnnmmmmmmmmnmnnmmmmmmnmmnnmnmmmnmmmmnmmmmmmmmnnmnmmmmmnmnnmmmmmnmnmnmnmnmnmmmmnmmnmnmmmnmmmmmnmnmmnmmmmnnmmnnnmnmmmmnmmnmmmmmmmnmnnnmmmnmnmmmmnnmmmnmmnnmmnnnmmmnmnmnnnmmnmnnnmnnnmnnmmmmmmmnmmmmmnmmnmmmnmnmnmnmnnnmmmmmmmnnmmmmnmmmmnnmnmmnmmmnnnmmmmmmmmmnnmnmmmmnmmnmmmmnmmmmmmmmnnmmmmnmnnmnmnnmnmmnmmnmmmnmnmmmmnmnnnnnmmnnnmmmnmmnmmmmnmnnnmmmnnnnmmmmnmnmmnnmmmmmnmmmnnnnmmnnmmmnmmmmmmnnmnnmmmnmmmmnnnmmmmnnnmnmmmnmnmmmmmmmnmnmmnmnmmmmnmmnmmmmmmmmmnmnmnnmmnnmnmmmmmmmmmnnmmnmmmmnnnmmnmmmmmmmmnmmmnmnmmnnnnnmnmmmmnmnmmmmnmmnmnnmmmmnnmmnmmmmmmmnnmmmmnmmnmmmmmmmnmnnmnmmnmmmnmmmmmmmnmmmmmmnmnmnmmmmmmnmmnmmmnmmmmmnmnmnnmmmnnmmnnmnnmnmmmmmmmmmmnmmmmmnmmmmnmmmmmmmnmmnnnnmmmmmnmnmnmmmmmmnmnnmnnmnmmmmmnnmmmmnnnmnnnmmnmmnmmnnnmmnnnnmnnmnmmmnnnnnmmnnmmmnmmnnmmmnmmmmnmnmmmmnmmmnnmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmnnnmnmnmmmmnmnnmnnnmnnmnnnmmmmmmmmmmnnmmnnnmmmnnmmmnmmnmmmnmmnmnmmmmnmnmnmnmnmmnnnmmnnnmmmnmmmnnmmmmnmmmmnmmmmmmmnmnnmnnmmmmmmmmmnmnmnmnnmmmmnmmnmmmnmmnmmmmnmmmnmmnmnmmmnmnmnmmmmnmmmnmnmmmmmmmmmnmmnnnnmmmmmmmmmnnmnmmmmmmmnmmmnmmmmnmmmmnmmmmmnmnmmmmmmmmnmmnmnnmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmnmmmnmmmnmnmnmmmmmmmnmmmmmmmnnnnmmmmnmmnmmnmmmmnmmmmnmmmmmmmmmmmnmmmnnnmnmmmmmmmnnmmmnmnnmmmmmmmnmmnnnnmnmmnnnmmmmnnmmnmnmnnmmmmnmnmnmmnmmnmmnmmnmmmmmnmmmmmnnmnnmnmmmmnmmnmnmmmnmmmmnmmmnmmnmmmmmmnmmnmmnnmmmmnnmmnnnmmmnmmnmmmmmnmnmmmmmnnnmmmnmmmmmmmmmmnmnnnnnmmmmmmnmnmnmnmnmmnmnnmmnnmnnmmnnnmmmmnnmmnmnmmmmmmmnmnmmmmmnmmmmnnnmmmmnnmmnmmmmmmnnmmnmmmmnnnmmmnmnnmmnmnmnnmmmnmnmnmmmmmmmmmmmmnmmnnmmmmmnmnmmnmmmnmmmmmmnnnmmmmmmmmmnmmmmnmmmmmnmmnmmmnmmnnnnmmmnnmmmmmnmmmmnmnmmmnnmnmmnmmmmnnnmmnnmnmmmmmmmnmmmmmmmmnnmmnmmmmnmmmnmmnmmmmmnnnnmnmnnmnmmnnnmnmmnmmmmmmmnnmmmmmmmnmmnmmnnmmmmnmnmnmmnmnmmmmnmmmmmnnmmnmmnmmnmnmnmmmmmnmnnnnnnmnmnnmnmnmmmmmnmnnnnmnmmmmmmmnmmnmnmmmnmnm...

5   Pass
m = 2; n = 4; y_correct = 1/3; assert(abs(penny_flip(m, n)-y_correct) <= 0.01)

nnnnnnnmnnnnnnnmnnnnnnmmnmnmnnnnmnnnmnmnnnnnnnnnnnnmnnnnnnmnnmnmnnmnnnnmnmnnnmnmnmnmnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnmnnnmnnnnnmnmmmnnnnnnmmmnmnmnnnnnmnmmnnmnnnmnmmnmnmmnnmnmnmnnnnnmnmmnnnnnnmnnnnnmmnnnmnnmnmnnnmnnmnnnnmmnnnmmmnnnnnnmmnnnmmnmnnmmnnnnnmmmnnnnmnnmmnnmnmmnnnmnnnnnnmmnnnmnnnnnnmnnnnmnmnnnnnnmmnnmmmnnmnmnmnmnnmnnnmnnnnnnnnmnnmmnnnnnnnnmnnnnmnmnnmnmnmnnnnnnnmmmmmnmmnnnnnmnnnnnmnnnnmnnnmnnnnmmnmnmnnmnmnmmmnnnmnnnnnmnnmnnmmnnnnnmnmmnmmmmmnnnnnnnmnnnnnnnmnmmnnnnmnmnnnnnnmnmnnmnmnmnnnnnmnnnnnnnnmmmnnnnnnnmnnmnnmnnnnmnnnnmnnnnnmnmnnmnnmnnnmnnnmnnnnnnnmnmmnnnnmmnnnnnnnnnnnmmnnmnnnmmmmmnnmnnnnnmnnnmnnmnmmnnmnnnnnnnnmnnnmmmnnmmnmmmnmnnnnnnnmmnnnnmnmmnnnnnmnnnnnnmnmmmmnmnmnnnnmmnmnnnmnmnnnmnnnmmnmnnmnnmnnmnmmnmnnnnnmnnnnnnnnnmnnnnnnnnmnmnmnmnnnmmnnnnnnmmnnnnmnnnmnmnnnnnnmnmnnnmnmnnnmnnnnnnnmnnmmmmnnmnnnnmmmnnnnnnnmnmnmnnmnnnmnnnnnnnnmnnmmnmmmmnnnmnmnmnmmnnmnnmnnmnnnnnmmnnmnmnnmmnmnnnnmnnnnnnnmnnmnnmnnnnnnnnnmmmnnmnmnnnnnmnnnmmmnmmmnnmnnnnnnnnmnmnnmnnmnnnmnmnnmnmmmnnnmnnmmmmmmmmmnmmnnnnmmnnmnnnmmnnnnnnnnnnnnmnnnmnnnnnnmmnmnnnnmnnnnnnnnmnmnmnnnnnnnnnmmmnnmmnnnmnnmnnnmnmnmnnnnnnnmnnnmnnmnnnnmmnnnmnmnnnnnnnnmmnmnmnmmnnnnmmmnnmnnnnmnnnnnnnnmmmnnmnnnnnnnnnmnnnnmnmnnnnnmnmnnnnmmnnnnnnnmmmnnnnmnnnmmnnnmmnmnnnnnnnnnmmmnmnnnnmnnnnmmnnmnnnmnnnnnnnnnnmnnnnmnmnnmnnnnnnnnnmmnnnnmmnmnnnnmnmnmnnnnnnnnmmnnmnmnnnnmnnmnnmnmnmmnnmnmnmmmnmnnmnmmmmnnnmnnnnmnnnnmnnmnnnnmmnnmmnmnnnnmnmnnmnnnnmnnmmmnmmnmnnnmnnnmnmmnnmnnnnnmnnmnnnnnnnnnnnmnmnnnnmnnmnnnmnnnmnnmmnnnnnnnnnnmnnmnmnnnnnnnnnmnmmmmnmnnnnnnnmmmnnnmnnmmnnnnnnmmnmnnnnnnnnnmnnnnnmnnnnmnmnnnnnmmmnnmnmnnmnmnmnmnmnnmnnmnmnmmnnnmnnmnnmnmnnmnnmnmmnmnmnnnnmmnnnnnnnmmmnmnmnmnnnmnnnnnnnnnnmnmnnnmnmmnmnnmnmnnmnnnnnnnnnmnmmnmnnnnmmnnmmnnnmnmmmmnmnmnnnnnmnnnmmnnnmnnnnnnnnmnnmnmnnnnnmnmnmmnnmnmmnmnnmmnmmnmmnnnnnnnnmmmmnmnnnmnnnmmnnnmnnnnmnnnmmnnnnnnmmnmnnnnnnnnnnnnnnmnmnnnnmmmnnnnnnnmnnnmnnnnmmnnnmmnmnnnnmnnmnmnnnnnnnnnnnnnnnmmnnnnmnnnnnmmnnnnnmmnnnmmmmnnmnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnmnmnnmnmnmnnnnnnnnnnmnnnmnmnmnnnmmnnnmmnnnnnnnmmmnnnnmmnmnmnmnnmmnnnnmnnnnmnnmnmnnmnnmnnmnnnnnnnmmnmnnnmnnnnnnnnnnnnnmnmnnnnnmnmmmnnnnmmnnnmnnmmnnmnmmnmnmnmnmnmnmmmnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnmmnnmnnnmmmnnmnnmnnnnnmnnnnnnnmnmnnnnnnnnnnnnnmnnnnmnmnmnnmmnnnnmnnnmnnnnmmnnnnmmmnnnnnmnmmmnnnnmmmnnmnnnmnmnnnnmnnnnmnnnnmnmnmnmmnnmmmnmmnmnmmmmmnnnmnnnmnnnmmmnmnmmnnnmnmnnnmnnnnnnnnmnnnnnnmnnmmnnnmnnmmmnmnmnnnnnnnnnmnnnnnnnnnmnnmmnmmnmmnmnnnnnnnmnnnnmnmmnnmnnmnmmmnmmmnnnmmmnnnnnnmnnmnnnnnmnnmnmmmnnnnnmnmnmnnnmnnnnnnnmmnnmnnmnmnnnnmnnmmnmnnnnmnnnmnnmmmnnmmmnnnnmnnnnmmmnnnnnnnmnnmnmnnnnnnnnnnmnmmnnmmnnnnmnnnmmmmnnnmnnmnmnmmmnnnnnnnnmmnmnnnnnmnmmmnnmmnnnnnnnnmnnnnmnmmnmmmnnmnnmnnnnmnmnnmmnmnnnmnnnnnnmnmnmmnnnmnnmnmmnnmnnnmmnnmnmmnnnmnnnnnnnmnmnmnnnmmnnnmnnnnnmmnnnnmnnnmmnnnnnmnnnnmnnnnnmmnnnmnmnnnnmnnnnnnnnnnnnmnnnmnmmnnnmnmnnnnnmnnnnnnmnmmnmnnnnmnmnnnmnnmmnmnmnmnnmnmnmnnnmmnnmnmnnnnmmnmnnmnnnmnmmmnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnmnnnnmnmnnnnnmmmnnnnnnnmnnnnmnnnnnmnmnnmmmnnnmnnnmmmmmnnmnmnnnmmnnnmnnnnnnnnnnnnnnmmmnmnnnnnnnnnmnmnmnnnnmnnmnnmmnmnmmnnnnnnmmmnnnnmnmmmnnnnmmnmnmnnnnnnmmnmnnmnnnnnmnmmmmnnnnnmmnnmnnnnnnnnnnnmnnnmmmnnmnnmnmmnnmnmnmnmnnnnnnmmnmnnnnnnnnmmmmnnnnmmnmmmmnnnnmmnnnnnmnmnmnmnmmmmnmmnnnnnnnnmmmnmnnnmnmnmnnnmnnnnnnnnnmnnmmmnnnmnnnnnnnnnnmnnnmmnnnnmnnmmmnnnnnnnnnnnnnmnnmnnnnmmnmnnnnmnmnnmnmmnnnnnnmnnmnnmmnnmnmnmnnnnmmnmmnmmmnmnmnnmnnnnnmnnnnnnnmmnnnnnmnmmnnnnnnnmnnnmnnmnnnmnmmmmmmnnnnnmnnnnnnmnmnnnmmmmmnnnmnmnmnnmnmmnnnmnnnnnnnnnnmnmnmmmnmnnnmmnnnnmnmnnnnnnnnmnnnnmnnnmnmnnnnnnnmnnnnmnnmnnmmnnmnnnmmnnnnnnnnmnmnnnnmnnmmmnnnnnmmmnmnnnnnmnnmnnnnmnnnmnnmnmnnnmmnmmmmnnmmnnnmnnnnnnmnnnnnnnnnnmmnmmmnnmnnnmmnnmmnmmnnnmnmnmnnmnnnmnnnmnnnnmmnnmnnnmnmnmnnnnnnnmnnmnnnnmmmmmnnnmmnmmnnnmnnnnmnmnnnnnnmnnnmmnnnnnmmnnmmnnmnnnmmnmmnnnnmnnnnnmmnmnmnnmmmnmmnmnmnnnnmmnnmnnnnnnnnmnnmmnnnnnmnnmmmmmnmmnmnmnnmnnnmnmnnnnnmnnmnnnnnnmnnmmnnnmnnnnmmnnnmmnnnnnnnmnnnnnmnnnmnnmnnmnnnnnmnnmmmnnmnmmmmnmmnmnnnnnmnnnnmnnnmnnnnnmnnmnnmnmnnnnmmnnmnnmmnmnnnnnmnnmnmnnmnnnnmnnnmmnnmnmnnnmmmnnnnnnnnmnnmmnnmnnnnnmmmnmmmmnnnnnnnmmnmnnnmnnmmnnmnmnnnmmnmmmnnmnnnmnnnmnmnnmnnnnnmnnmnmnnnnnmnnnmnnnnnnnnmnnmnmnnnmnnnnnnmnmnmnnnnmnmmnnnnmmnmnmmnnnnnnnnnnnnnmmnmnnnnnnnmmnnnnnnnmnnnnnnnnnnmnnmnnnmmnnnnnmnmnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnmnmmnnnnnmmmnnmnnnnnnnmnnnnnmnnmnmnnmmnnnnmnnnnmnmmnnmmnnnmnnnnnnnnmnnnnnnmnnmmnnnnmnnnmnmmnmnnnmnmnmnmnmmnnnnmnmnmmnnnnmnmnnnnmmnnnmnmmnnmmnnmnnnmnnnmnmnmmnnmmmnnmnnmnnmnnnnmnnnnmnmnmnmnnmmnnnnnnnnnmnnnnnnmnmnnnmmmmnnnmnmmnnmnnnnnmnnmnmnmnnmnmnnmnmnnmnnnmnmmnnnnmmnmmnnnnmmnmnmmnnnnmnmnnnmnnmnmnnnmnmnnnnnnnnnnmmnnnnnnnmmnnnnnmnmnnnnnmnnmnmnnnnnnmmnnnnnnmnnmnmmnmnnmnmnnmnmmnnmnnnnnmnnmnmnnnmnnnmnnmnnnnmnnnmmmnmmnmnmnnmnnnnnmnnnnnmmmnnnnmnmnnnnnnnnnmnnnnmnmnmnnnmnnmmmnnmmnnnnnmmmmnnnnmmmnmnmnmnmmnnmnmnnnnnnnnmmmnnmmnnmmmnnmmmnmnmmnmnmmnnnnmnnnnnnnnnnnmnnmmnnnmnmmnmmnnmnnnmmnmmnnnmmmnmnnnmnnmmnnmmnnmnnmnmnnnnnnnmmnnnnnnnnnnmnnnnnnnnmmmnmmmnnnnnmnnnnnnmnmnmnmnnmmnmmnnnnmnnnmnmmmmmnnnmmmnnnnmnmnnmnnnnnnnnnnmnmmnnnmnmmmnmnnmmnnnmmnmmnmmnmnnnmnnnmmmnnnmnmmnmnnmmnnnnnnmmnnmnnnnnnmmnnmnnnmmmnmnmmmnnnnnnnnnmmnmmmnnmnnmmnnmnnmnnmnnmnmnmnnnnnmnnnmnnnmnnnnnnnnnnmnnmnnnnnmnnmnnnmnnnnnmnnnnnnnmnnnnnnnmnnnmnnnmmmnnmnmnnnmmmnmmnnmnnnnnnmnnnnnmnnmnmmmnnmnmnmnnnnnmnmnnnnnmmmnnnnnnmnnnmnnnnmnmnnnnmnnnnnnmnnmnmnmnnnnmmnnmnnmmmnmmmnmnnnnnnnmnnnmmnnnmnnnmnnnnnmmnnnmnmmmnmmmmmmnnmnnmnmmmnmmmnmnnnmnnnnnnnnnnmnnnnnmnmmnnnnmmnnmnnmnmmnnnmnnnnnmnnnmnnnnnmnnnmmmmnnnnnnnmnnnmmmnnnnnnmmnnnnnmnnmmnnmmnmnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnmmnnmnnnnmnnmmnnnnnnnnnnnnnnmnnnmnnnnnnnmnmmnnnnmnmnnnnmmnmmmnmnnnmnnmnmmnnnmnmmnnmnnnnnnnnmnnnmnnmmmnnmnmmnnnnnmmnnnnmmmnnmnmnmmnnmnmnnnnnmmmnmnnnnnnmnmmmnnmmmnnnnnnnnnmnmnnnnnnmnnnnnnnmnnnmnnnmnnnnnmmnnnnnmnnnnnnnnmnmmnnnmmmnnnmnmnmnnnnnnnnnmnnmnmnnnnnnnmmnmnnmnmnnmmnmnnnmmmmmmnmnnnnnnmmmmmnnmnnnnnnnnnnnnmnnnmmmnnnnnnnnnmnnmnnnnmmnnnmmnnmmnmmmmnmmmnnnnmmnnmnnnnnnmmnnnmmnnnnmmmnnnnnnnnmmnnmnnmnnnmnmmmmnmmnmnmnnmmnnmmmmmnmmmnnnnnmmnnnnmmnnnnnnnnnnmnnmmmmnnnnnmnnmnmmnmnnmmmnnnnnnmmmnmmmnmmnnmmnmnmmmmnmnnnnnnmmmmnmmnnmnnnnmmmnmnnnnnnmnnnnmnnnnmnnnnnnnnmnmnmnmmnnmnmnnnmmnnnnnmnnnmnmnnmnmmmnnnnnnnnnnnnnnnmnnnmnnnnnmnnnnmmmnnmnnnnnnnmnmnnnnnnmmmnnmnnmmmnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnmnnnnnmnnnnnnnmnnnnmmnnnnnnnnnnnnmnnmnnnnmnnnnmmmnnnnnnmnmnmmmnnnnmmnmmmmnnnmmmnnnnnnmmnmmnnmmmnnnnnmnmnnmnmnmnnnnmnmmmnnnnmnnnnnmmnnnmnmnmmnnnmmmnnnnnnmnmmnmnnnnnmnnnnnmnmnnnmmmnmnnmnnnmnmnnnnmmnnmnnnmnmnnnnmnnnnnnnmnnmnnnmmnnmnnnmmmnnnnnnmnnnnnnmnnnnmnmnmnnnnnnmnnnnmnmnnmnnnmmnnnnmmmnmmmnnnnnmmnmnmnnnmnmnnmnmnmnnnnnmnmnnmmmnnmnmnnmnmmnnnnmmnnnnnnmnmnmmmnmnmnmnmmnnnnmnnnnmnmnnnmmmnnnnnnnnmmmmmnnmmmnnnnnmnmnmmmnnnnmmnmnmnnmnmnmnnnnnmnnnnnnnnmmnnnmnnnnnnmmnnnnnnmmmmnmmnmnnnnmmmnmnnmmmnmmnnnnnnnmnnmnnnnmnmnnnnmmnnnnnnnmnnnnnnnmnnnmnnnmmmnnmnnmmnnnmnnnmnnnnnnnmmnnnmmnnnnnmnnnmnnmnnnnnnnnnnnmmnnnnnnnmmmnnnnmmnmmnnmmnnnmnnnnnnnnmnnmnnnmmnnmmnnnnmnmmmnnnmnnnnmnmnnnnnnnmnnnmnnnnnnnnnmnmnnnmnmnmmmmnmmnnnmmnnnmmnnnmmnnnnnmmnmnnnnmmnnmmmmmmmnnmnmnnnmnnmnmmmnmmmnmmnmnnnnnnnmmnmmmmnmmnmnmnnnmnmnnmnnmmmmnnnnnnnmnmnnnnmnnmnnmmnnnnmmmnnmnnmnnnnnnmmnnnnmmnmnnnnmmnnmmmmnmnnmmnnnnmmnnnnnmnnnnnnmnnnnnmnnnnmmmnmnmnmmnnnmnnnnnnnnmmnmnnnnnmmmnnnnnmnnnnnnmnnnnnmnnnmmnmnmnnmnnnnnnnnnnnnmnnmmnnnnnnnnnmnnnnmnnmnnmmnnnnnmmnnnnnmmnmnmnnmmnnmnmmnnnmnnnnnnnmmmnnnnmnnnmnnmnnnnnnmnnnmmmnnnnmnnmnmmnmnmnmnnnnnmnnnmnnnnnnnnmnnnnnnnmmnmnnmnnmnmnnnnmnnnmmnnnmnmnnnnmnnnnmnmnnmmnnnmnnnmnnnnnnnnmnnnnnmnnnmnnmnnmnmmnnmnmmnnmnnnnnnnnmnmnmmmnnnnmnmnnnnnmnnnnnnnmnnnnnnnnnmnmnnnmmnnmnnnnnnnmnnnnmmnnnmnmnmmnmnnnmnmmmnnmmnnnnnmmnnmmmmmmnnnnmnmmnmnmnmmmnnnmnnnnmmnnnnnnnnnnnmmmnnnnnnmnmnnnnnmnnmmmnmnnnmnnmnnnnnnnnnnnmnnnnmnnnnnnnnnnnmnnmnnnmmmmnmmmnnmnnnmnnmmmmnmnmnnmnnnmnnmmnnnnnnnmnnnnmnnmmnnnnnnmnmnnnnnnnnmnnmmmmmnmmnmmmmnnmnnnnnnmmmnnnnnnnnnnnmnmmnnnnnnmnnnnnmmmnmmnnnnmnnmnnnnnnnnnnnnnnnnmmmmmmnnmmnmnnnmmnnmmnnnmnmnnnmnnnnnmmmmmnmmmmmnnnnmnnnnnnnmmnnnmnnnmnmnnmmnnnnmnnnnnnnnmnnnmmnnnnnnmmnnmnnmmmmnnnmmnnnnnnnnmmmmnmnnmmmmnmnmmmnnnnmnnmnmnnmnmnmnmmmmmnmmnnnnmnnnnnmnnnnnnnmmnnnnmmnnnnnnmnmmmmmnmnnnnnnnnnnmnnnnmnnnnmnnnmnnnnnnnnmmmnnnnnnnnnnmnmmmnnnnnmnnnmnnmnnnnnnmmnnnnnnmmnmnnmnnnmmnmnnnmmmmnmnnnnnnmnmnnnnmmnnnnnmnnnnnnnnnnnmmnnnnnnnnnnnnnmmnnnnmnnnmnmnnnnnmnmmnmnmnnmmmnmmnnnnmmnmnnnnnnmnmnmnmnnnmnnnmnnnnmnnnnnnnmmmmnmnnmmmnmnnnnmnmnmmmnnmnnmmnnmnmmmnnnnmnnnnnnmmnmnnnnmmmnmnnnnmnmnnmmnmmmnnmmnmmnnnnnmnmnnnnmmnnnnnnnnnnnmmnmnnmnnnmmnmnnmnmnnmnmnnnmmmmnnnmnmmnmmmmnnnnnnmnnnnmnnmmnmmmmmnnmnnnmmnmnmnnmnnnmmmnmmnnnnmnmnnmnmnnnnmnnmnnnnmnnmmmnmnnnnmnnnmnnnnnmmnnnnnnnnnnnnmnmmmmnnnnmmnnnnnnmmmnnnnnnnmnmnnnnnnnnmnnnnmnnmnnnmnnmnmmnnmnmnmmmnnnmnmnnmnnnnmnmmnnnnnnmnnmmnnnnmnnmmnmnnnmnmnnnnmnmmmnnmnnnmnnmnnnnmmnnnnnnnmmnnnmnmmnnnnmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmmnmnmnnmnnmnnmnnmmnmmnmnnnnmnnmnmnnnnnmnnmmnnmnnmmnnnnnnmmmnnnnnnnnnmmmnnnnmnmnnnnmnnnnnnnnmnmnnmnmnnnmmnnmnmmnnnnnnmnmnmmnnnnnnmnnmnmnmnmmnnnmmnmnnmnnmnmnnnnnnnmnmnnnnnnmnnnnnnnnmmnnnmnnnnnmnnmnnnmnnnmmnnnmmmmmnnnmnmnnnnnnnnnnnmnnmmnnmmnnnnmnnnmnnmnnnnnnnnnnmnnnnnmmnmnnmnmnnnnnnmmmmnmnnnmmnnnmnmnnmnnnnnmnmnnmnmnmnmnnnmmnmmnmnmnnnnnnmmnmmnnmnnnnnnnmnnmnnmnmnmnnmnnnmnmmnnmnnnmnnnnnnmnnmnnnnmnmnnmmmnnnnnnnnnnnmnmmnnnmnnnnnnnnnnnnmmnmmnnmnnmnnnnmnnmnnmnmnnmnmnmnnmmmmnmmnmnnmnnmmnmmmnnmnnnnnnnnnnnmnnnmnnmnnmnnnnnmmmmnnmmmmnnnnmnmnnnnnnnnmnmnmnnnnmmmmnmnnnmnnnnmmmnnnnnnnnnnnmnnnnnnnmnmmnmmnmmnnnnnnmmnnnmnnnmnmmnnmmnnnnmmnmnnmnnnmmnnmmmnmnmmmnmnnmmnmnnnnnnmnnmnnnmmnnnnnnnmnnnnnnnnnmnnnnnmnmnmmnnnnnnmnnnmnmnnmnnmnnnnmnnnmnnnnnnmnnnmmnmmmmnnnnnnmnnnnnmnnnmnnnnnnmnmmnnnnmnnnnnmnnnnmnnnmnnnnnnmmmmnmmnnnnmnnmmnmnmmnmmmnnnnnnmnmnnnnnnnmnnmnmnnmmnmnnmnnnnnmmnnnmnmnmnnnnnnmnmnnnnmnnnnnnnmnmnmnnmnnmmnmmnnnmnnnnnnmnnmnnnnnnmnnmnnmmnnmnnmmnnnnnnnnmmnnmmmnnmnmnnnnnnnnmmnmnnmnnmmmnmmnnnmnnnmnmnmnmnnnnnnnnnnmnnmnnnnnnmmnmnnmmnmmmnnnmnnnmmnmmnmmmnnmnnmnmnmmnmnnmmmnnnmnnnnmmnnnnnnnnmnnnmmnnnmnmmnnmmnnnnnnnnmnmmnnnmmnnmnnmnmnnnnmmnmmnmnmnmmmnnnnmnnmnnmnnnnmnnnmmmmmnmnnnmnnnnnnmnnmmmnnmmnnnnnmnmnnnnmnmnmmnmmnnmmnnnmnnnnnmnnnnnmnmmnmnmnnmmnmnnnnmnmnnnnnnnnmmnnnmnnnnmnnnnnmmnnnmnnnnmnmmmnmnnnnmnnmnmnnnmnnmmnnnnmnnmnnnnnnnnmmnnnnmnmnmnnnnmnnmnnnnnnnnmnnmnnmnnnmmnnmnmnnnnnmmmmnnnnnmnmnnnnnnmnmnmmnnnnnnnnmnnnnmmnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnmmnmnnnnmnnmnmnnmmnmmnnnnmnmnnnnnnmnmmnmnnnnmnnnnnnnmnmmnnnmnnnnmmnnnmmnmnmmnmnnnnmnnnnnnnnnmnnnnnmnmnnmnnnnnnmmnnnnmnmnnnmnmnm...

6   Fail
m = 106; n = 47; y_correct = 0.6928; assert(abs(penny_flip(m, n)-y_correct) <= 0.01)

mnmmmmnmmnmnmmnnmnmmnnmmnmmmmnnmmmnmmmmmnnmnmmmmnmnnmmmnmmmmmnnmnmnmmmmmmmnnmnmmmmmmmmnmmmmmmmnmmnmnnmmmmnmnmnmnmnmmnnmmmnnmmnnmmnnmnmmmmnmmnnnmmnmmmmmmmmmmnmmmmnmmnnmmmmmnmmnnmmmmmmnmmnmmnnnmmmnmmnmnnmmmmmmnmmmmnnmmnmmnmmmnmmmmnmnmmmmmmmnmmnmnnmnmmmmmmnnmmmmnmnmmnmmmmmnnmnnmmmmmnnnmmnmnnmmmnmmmnmmmnmnmmmmmnnnmmmmmmnmmmmmnnnmmnnmmmmmmnnmmnmmmmmmmnmnnmnmmmmmmnmnmmmmmmmmnmnmnmmmmmmmmmnmnnmmnnmnmnnmnmnmnmnmmmnmmnmnnmnmnmnmmmnnmnmnmmmmmnmmnnmnmmmmmmnmmmnnmmmmmnmmmmmnmnmnmmnmmmmmmmnmmmmnmmmmnnmmmnmmmmnnnmnmmmmnmmmnmmmmnmmmnmmnmmnnnmmnnnmmmmnnmnmmmnnmnmnmmnnmmnmmnmmmmmnmmmmmmmmmmnmmnnmnnmmmmnmnmmnnmmnmmnmnmmmmmnnmnnmnnnmnmmmmnmnmmnmmnnmmmmnmmmmmnmnmmmmmmmnmmnmmmnmnmmmmmnmmmmmnnmmnmnmnnmmmmnnnmmnmmmnmnmnmmmmmnnmnnmmmmmmnmnmmmnnnnmmmnmmmmnmmmmmnmmmmnnnnmnmmmmmnnmnnmmnmmnmmmnmnmnmmmmmmmnnmmmmmmmmmnmmnmmmmmnnmmmmmmmmnnmmnnmnmnmnmmnnmmmmmnmmmnmmmmmnmmmmnmmnmmmmmmnmnnmmmnnnmmmmmmmmnmmmmnnmmnmmmmnnnmmnmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmnmmnmmmmnmnmnnmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmnmnmmnmmnnmnnmmnnnnmmnmmnnnnnmmmmmnmmnmnmnnmmmmmnnnnmmmmmmnmnmnnmnmmmnmmnmmnmmmmmmnmmmnmnmmmmnnnnmmmmmnmnmmmnmmmnmmmmmnmnmmmmmmnmnnnnmmmmmmmnmnnnmnmnmmmnmmmmnmnnmnmnnnmmmmnmnmmnmnmmmnmnnnmmmnnnmmmmnmmmmmmmnmnmnmmmmmmmmmnmmnmnmmmmnmnmmmmnmnnmnnnnmnmmmmnnmmmmmmmmnnmmmmnnmmmnmmmmnmmmnmmnmmmnmmmmmmmmmmmmnmnmnmnmmnnmmmmmnnmmmmmmmmnnmmnmnmmmmmmnmmmnmnnmmmmnmmmmnnmnmnmmnnmmmmnmmmmmmmnnnmmmnmnmnmmmnmnmmmmnnnnmmmmmnnnmmnmmmmnmnnmmmmnnnmmnmmmmnmmnmmnnmmnmnmmmmmmmnmmmmmnmmnmnmnmnnmmnmnmmmnmmmmnnnmnnnmnmnmnnmnnmmnmmnnmmnmmnmmnmnnmmmmmnnmnmmmnnmmnnmmmnmmnmmmnmnmnmmmmmmmmnmnnnmmnmnnnmmmmnnnmnmnmmnmmnmnmmmmmmmnmnmmmmnmmmmnnnmnmnnmmmmmmnnmmnmmmmmmnmnmmnnmmmmmnmmnmnmnmmmnmnmmmnnmmmnmmmmnmmnnmmmnmnmmnmmnmmmmmnmmmmmmmmnnnmmmmmnmmmmmmnmmnmmnmmnmmmmmmnmmnmmmnmmmmnmmmnnmnmmmmmmmnmmnmnmmmnmmmnnmmmnmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmnmnnnnnnmmmmnmmmmmmnmmnmmmmmmmnmnmmmmnmmmmmmnnnmmmmnmnmmmmnnnmnmnmnmmmnmmnmnmmmmmnmmmnmmmmmnmmnnmmmnmmmmmmmmnmmmnmnmnnmmnmmmnnnmnmmnnmmmmnnmmmnmmmmmnnmmmmnmnnmmmmnmnmmmmmnnnmmmmnnmnmmmmmmmmmmmmmmmnmnmmmnmmnmmmmmmmnnmmnmmmmmmmmnmnmmmnmmmmmmmmnmmmmmmmmnmmmnmmnmnmmmnnmmnmmnmnnnnmmnmmnmnmmmmmnnmmnnnmnnnmmmmnnmmmnmmnmmnnmmmnmmmmmmnnmnmmnmmmmmnmmnmmmmmmmmmmmmmnmmnmmmmmmmmnmnnmmnmnmmnmmmmmnmnmnmmmmmmnnmmmmmmmnmmmmnmmmmnnnmmmmmmmmnmmmmnmmnmmmmmmmnnmmmmnmmmmmmnnnmmmnmmmmmmmnnmnmnnmnmmmnmmmmmmnmmmmnmnmnmmmmnmmmmnmmmmnmmnnnnmmmnnmnnmmmnmmmmmmnnmmmmnmnnnmmnmmmnnnmmnmnmnnmmnmmmmmmmmmmmmnnmmmnmmnmmmnmnmnnnmmmmmnmnnmnmmmmmmmmmmmmnnmmnnmnmmmmnmmnnmmmmmmmnmmnmnnmmmmmmmmmnmmmnmmmmmnmnmnmmmnmmmmmnnmnnmnmmmmnnmnmnmnnnmmmmmnnmmmmmmnnmnmnmmmnnnnnmmmmmmmnmnnnnmnnmnnnnmmnmmmmmmnmmmnmmnmmmmmmnnmmnnmmnnmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmnmnnmmmnmnmmnmmmnmmnmmmmnnmnmmnmmnmnmmmnmmmnmnmmmnmnmnmmnnmmmmnmnnmmmnmnmmnmmmmmmnmmmnmmmmmnnnmnmnmmmmmnmnmmmmmnmmnnnmnmmmmnmmmnmnmmmmmmmmmmmnnmmmmmmnnmnmnnnnmmmnmnmnmmnnmmnmmmnmmmmnmnmmmmmmmmnnmnmmmmmmnmmmmmmnnnmmmmmmmnmnmmmmmmnnmmnnmnnmnnmmmmmnnmmmnnnmnmmmmnmmnnmnmmmnmnmnmmmmmmnmmmmmnmmmnnmmmmnnnnnmmmmnnmmnnnmmmmmmmnnmmnmnmmmmmmnmmmnmnmnmmmmmnmmmmnmmmmmmmmmmnmmmnnmmnmmmmmmmmmmmmmmnmmnmmmnmmmnnnmmmmmmnmnmmmmmmmmmmmmnnmnmmmmnmmmmnmnmmnmmmmmmnmnnmmmnnmmmmnmmmmmmnmmmmmmnmmmmnmmmnmmmnmmmnmmnmmmnmmnnnnmnmmnnnmmmmmnmmmnmmmmnnmmnmnmmmmmmmmmmmmnnmmmmmmmmmnmmnmnmmmmmmnmmnmmmmmmmnmmnnmmmnmmmmmmmmmmmnmnnmnmmmmmmnnmmmnnmmmnmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmnmnmnnnmnmmmmmmmmmmnmnmmmnmmmnnnnnmmnnnnmmmnmmmnmmmmmmmmmnmnnmmmmmmmnmmmmmmmnmmmmnnnnmnmmnnnnnnmmnnmnmmmnmnnnnmnnmnnnmmmmnmmmmmmnnmmmmmmnmmmnmnnmmmmmmnmmnnmmmmnnmmnnnmmmmmnnmmmmmmnmnmmmmnmmmmmmmmmmmmnmmmmmmnmmmmnmnmmnnmnnnmnnnmmmmmnnnmmnnmnnmmmmmnnnnmmmnmnnnmmmnnmmnmmnnnmmmmmmnnnmmmmmmmmmmmnnmnmmnnmnmnmmmmmmmmmmmmmnmmmmnmmmmmmmnmnmmnmmnmmnmmnnmmmmmnmmmmmmnmnmmmnmmnmnnmmmnmmmmnmnnnmmnnmnmmmnmmmnmnmmmmnmmmnmnmnmmnnmnmnmmmmnmmmmmmmmnnnnmmmmmmnmmmnmnmmmmmnmmmnmmmmmnnmmmmnnmmmmnmnnmmnmnnmnmmmnmmnnnmnnmmmmmnmmmmmnmnnmmmmnmnmmmnmmnmnmmnmnmnmmmmmnnnnnnnmmmmmnnmmmmnmmmmmmmmmmnnmnmmmmmmnmmnmmmmmmmnmnmnmmmnmmmmmmmmmmnnmnmnmmmnmmnmnmmmmmmmmmnmnmmmmmmmnnmmmnmmnnmmmmnmmmnmnmmmmmmmnmmmnmnmnmmnnmmmmmmmnnmnmnnmmnmnmmmmmnmmmmmnmmmmnmmmmmnmnnmmmmmnmmmmmnmnmmmmmmnmmnmnmmmmmmnmmmnmnmmmmmmmmmnmnnmnmnmmmnmmnnmmmmmmnmmnmmmnmmmnmmnmnmmmnnmnnmmmnmmnmmmnmnnmnmnmmnnmmmmnnmmmmmmmmnnmmmmmnmmnnmmmnmnmmmnmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmnmmmnmnmmmnnmmmmmmnmnmnmnnmmnnmnmmnmmmmnmmnnmmnmnmmmnmnnnmmmnmmmmmmnmmnmnnmmnmmnmmmmmnmnmmmmnnmmmmnnnmmnmmmmmnmmmmmnnmmmmmnnmmnmnmnnnmmmnmmmmnmnnnmmmmnnmmmmmmmnmmmmmmnmmmmmmmnmnmmmmmnmmmmmnnnmnmnmmmmmmnmnnmnmmmmmnnmnnnmnmnmmmnnmmnmmmnmmmmnnmmmmnnnmmmmnnnnmmmnmmnnnnnmmmmmmnnnmmmnnmnmmmmmmnmmmmnmnmnmmmnnmmmmmmmnmmnmmmmmmmmnnmmmnnmmnmmnnmmmnmnmmnmmmmmmmnnnmmnmmnmmmmmmmnmmmmmnnmmnmnnnnmnmnmnmmmmmmmnmnmnmmmnnmnmmnmmnmmmmnmmmnmnmnnnnnnmnmmmmmmnnmnmmnmnnmmnnmmmmmmnmmmmnnmmmmmmnmmmmnmmnnmnnmnmmnnmmmmnnmmmmmmmmmmmmnmnnnnmnmmnmnnmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmnmnmmmnmmnmmmnnmmmmmnmnmmmnnnmmnmmnmnnnmmmmmnmmnmnmnmmmmmnmmmnnmmmmnnnnmnmmmnnmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmnmnmmmnnmmnmnmmmmmmmmmmnmmnmnmmnmnnnnmmnmmnnmmmnmmmmmmnmmmmnnnnmnnnmnmnmmnmmmmnmnmmnnnnmnmnmnmmnmnmnmnmmmmmmnnmmnmmmmmmmmmnmnmnmnmnnnnmnmmnnmnmmmnnmmmmmnnmnmnmmnmmmmmnnmnmnmnmmmmmnmmnnmnmmmmnnnmmmnmnmmmnmmmnnnnnnmmmnmmmmmnnnmmmnnmmmmnmmnnnnmnmmmmmmnmnnmmmmmmmnmmnnmmmmmmmmmmmnmnnnmnnmmmnmmmmnnnnmmmnmmmmmmnnmmmmnnmmmmnmnmmmnnnmnmmmnmmnmmnmnnnmnmnmmmnnmmnnnmmmmnnmnmmmnmnnnmmmmmnmmmmmmnmnmnmmmnnmmnnmmmnmmmmmmmnmmmmmmmmnmnnnmnmmnmmnmmmmmnmmnmmmmnmmnnmmmnnmnnnmnnmmmmmmnmmnmmnmmmnmnnnmmmnnmnmnmnmmnnnmmmmmmmnmmmmnmmmnmmmmmnmmmmmnmmmmmnmnmmmmnnmmmnmmmmmmmmnmmnmmnnmmmmmnnmmnnmnmmnnmmnmmnmnmnmmmmmmnnmmmnmmmmmmnmmnmmmmmnmmmmmnmmmmnnmmmmmnmmmmnmmnmnmmmmmnmmmmnmnnnmnnmnmmmmmnnmmmmmnmmmmmmnnmmmmmnmmmmmmmnnmmmmmmmmmmnmnmnmmmmnmmnmmmmnmmmmnnmmmnnmnmnmmmmmmmmmmmmmmmnnnnmmmmmmmmmnmmnmmmmmnnmnmmnmnnmnnmmmmmmmnmnmmnmmmmmmnmmnmmmmmmmmmmmmnnmmmmmmmmnnnmmmmmnmmnnnnnmmnmmnmmmmmmmmmmnmmmmmnmmnmmnmnmmnmnmmmnmmmmmmmmmmnnmmnnmmnmmmmnmnnmmmmnmmnmnnnmmnmnnmmmnmmmmmnnmmmnmnmnnnmmmmmnnmnnnmnmnnmmmmmmmmmnmmnnmmmmmmmmmnmmmmmnmmnmmnmnnmmmmmmmnnnmnmmnmmmmnmnmnnnmnnmnmnnmmmmmmnnmmmmnmnmmmmmmmmmmmmnmmmmmnmnmnnnmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmnmmmmnmmmmnmmmmmnmmnmmnmmmnmmmmmnmmmnnmmmmmmmmmnmmmnnnmmnmmmmnmnnmnmmmmmmmmmnmnmmmmmnmmmnnmmmmmmnmmmnnmmmmmmnnnnnnnmmmnmnnmnnmmmmnmnnmmmnmnmnnmmmnnmnmmnmmmnmnmmnmmmmmmnmnmmmnnnmmmmmmnnnmnnnmmmnmnnmnmmmmmmmmnnmnnnmmnnmnmnmnmmmmmnnmnmnnmmmmmmmmmmmmmnnmmmmmnmnnmmmnmmnmmmnmmnnnmmnmmnmmnnmmmmmnmnmnmnmmmmmmmmmmnmmnmmmmnnmnnmmnmmmmnnmmmnmmnmmnmmmnmmmmmmmmmnnnmmmmnmmmmmnnmmnmmmmnmnnmmmmmmmnmmmmnmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmnmmmmmnmmnnmmmmmnnnmnmnnmnmmmmnmmmnmnnmmmmmmnmmmnnmmmnmmmmnmmmmmmmnmnnnnmnnmnmnnmmnmmmnnnmmnmmnmmmmmmnmmmmmmmmmmmnmmmmmmnnmnmmmnmmmmmmmnnmnmmmmmmmmmmmnmnmmmmmmnmnmmmmnmnmnmmmmmmmmmmmmmnnmmnnnmmmmmnmmmmnmmmmmmmmmnmmnmmmnnmmmmmnnmnnmnmmmmnmmmmmmmmnmnmmmmmmmnmnmmnmnmmnnnnmnmmmmmnnmmmmmnnmmmmmnnnnnnnnmmnnmmnmnmnnmmnmmnmnmmmnnmnmnnmnmnnnnnnnmmmmnmmmnmmmmnmmmmnmnmmnmmmmmnmmmnmnmmmmmnmmmnmmmnnmmmnnmmmnmmmmmnmnmmnnnnmnmmnmnmnmnmmmnmmmmmmmmmnmnmnmnmnmmmmnnmmnmmmmmmmnnmmnmmmnmmmmmnnmnmnmmmmmmmmnmmmnmnnmmmmmmmmnmmmmnmnmmnnnnmmnmnmmnmmmmnmmmmmmmmmnmmmmmnmnmnmmmmmmnmmnnnmmmmnmnnnmmmnnnmnmmmmnmmmmnnmmmmmnnmmnmnmnnmmmmmnmmmmmmnnmmmmmmmmmmmnmmmmmmnnmmmmmmmmnmnnmmnnnmmnmmmmnnmmmmnmmmmmmmmmnmnnmmmmmmnmnmnmnmmnnmmmmmnmnmmnmnmnmmmmnnmmnmmmmnnmmmmnmmmmnmnnnmmmmmnnmmmmmmmmnnnmmmmnmnmmmnmmmmmnnmmmmmmmmmmnmmnmnnmmmnmmnmmnmmmmmmnmmnmnnnmmmmmnnmnmmnmnmmmnmnmmmnmmmnnmnnmmmmnmnmmmnmmmnmmnnmmmmmmmmmmnmnmnnmmmnnnmmmnmmmmmmnmnmmmmmmmmmmmmmmnmmmmnmmmnnmmnmnnmnmnnmnnnnmnnnmmnmmmnmmnmmmmmnmmnnmmnnnnmmmmmnmmmmmnmmmmnmmmmmmnmnmnnmmmnmmmmmmmmmmnmmnnmmnmmmnmmmmmmnmmmmmmmmmnnmmmnmmmnmnmnmmmmnmmmmmnmnmmnmnmmmmmmmmmnmmmmnmnmmmmmmmnnnnmmnnmmmmmmnmnmmnnnmmmmmmmnmmmmnmmnmnmmnnnmmmnnmmmmmmmmmnmnmmnmnnmmmnmmnmmmnmmnnmnmmnmnmnmmmmnmmmnnnmmnmmmmmmnmmmmnmmmnnmmmnmnmnmnmmmnnnnmmmmnmnnnmnmmmmnnmmnnmmmnnmmmnmmnnmmnmnnmmnmnnnnmmnmmmnmmmmmmmnmmmnnmmmmmnnnmnmmnmmmmmmnmmmmnmmmmmmmnnnmmnmnmmmnnmnnnnnmmmnnnmmmmmmmmmmnmmmnnmnmmmmmnmmnmmmmmmmmmmmmmmnmmmmnmmmmmmmnmmnmmmmnmmmnmmmmmnmnnmnnmmnnnnmnmmnnmmmmmnnmmnmmmmmmmmmmmnnnmmmnnnmmnnmnmnmnmmmmnmmmmmmmnmmmmmmnmmmmmnmmmmmmnnnmmmmnmnnnnmnmmnmnmmnmmmnmnnnmnmmmmmmmmmnmmnmmmmnmmmmmmmmmmnmnmnmmmmmmmmmnmmnmmmmnmmnmmmmmmnnmmmnnmnmmmmmmmnmnmmmmmnmnmnmnnnmmnnmmmmnmmmnnnmnnnnmmmnmmmmmmmmmmnnmnmmmmmmnmmmmmnnmmnmmnmnmmmmnnnmmnmnmnmnmmmmnnmmmmnmnnmmmmnmnnmnnmmnmnmmmnmmmnmmmmmmmmnmnmnmnmmnnnmnmmnnmnmnmmmmmmmnmmmmmmnmmmnnmnmmnmmnmmmmmmmmnmnmmmnmmmnmmmmmmmmmmmmnmmnnmmnmmmnnmmnnmmmmnmmmmmmmmmnmmmmnnnnmnmnmmnmmmnmnmmmmmmmmmmnnnnmmnmmmmnnmmmmmmnmmmnnmnnnnmnmmmnnmmmmmmmmnnmmmmmmmmmnnnmmmmmmnmnmmmmmnmnmmmmmmnmnmmnmmnnnnmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmnnmmnmmmmmmnmnmmmmnmmnnmmmmmmmnnnmmmmnmmnmmmmnnmmmmnnnmnmmnmnnmmmnmmmnmmmmmnmmnmnmmnmmmmnmnmnmmnnnnmmmmmnmnnmmmnnmmnmmmnmnmnnmmmmmmmnmmnmmnmmmmmmmmmmnmnnnmmmmmnmmmmmnmmnmmmnmmmmmnmnmnmmnnmmmmmnnmnnnnnnmmmnnmmnmmmmmmmmmmnmnmmmnnmmnmmnmnmnnnmmnmnnnnnmmmmmmmmnnmnmmmmmnnmnmmmmmnnmmnmmmnmmmmmmmmmnmmnmnmmmnmmmnnnnnmnnmmnmmnmmnnnnnnmnmmmmmnmnmmmnnnnmmmmnnnnmmmmnmnnmmmmmnmnmmmmmmnnnnmmmmmmnmmmmmmmmmmmmnmnnmnmmmmmnnmmmmmnmmmnnmmnnmnnmmmmmmmmmmmmmmnmmnmnmmmmmmmnmnnnnmmmmnmmnmmnmmnmnmmmmmmmmmmmmnmmmnmnmmmmmmmnmmmmmnmmmmnmmnmmnnmmmnmnmmnmmmmmmnmnnmmmnmmmmmmnmmmmmnnnmnmnmnnmmmnmnmnnmnmmmmmmmnmmmmnmmmnnmmmmmmnmmmmmnnnnnmmnmmmmnmmmnnnnmmnmmmmnmnmmnmnmmmmmmmmnmmmnmmmmnmnmmmmmnmmnmmmmnnmnmnmmmnmmnmmmmmmmmnmnmnmnmnmmmnmmnnmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmnmnnmmmmmmnmmnmmmmmnnnmmmnmmmnnnnmmmmmmnmnnnnnmnnmmmmmnmmnmmmmnmmmmmmmmnmnnmmmmmnmnnnnnnmnmmnmmnnmmmnmmmmmmmmmmnnnnnmnmmnmmmmmnnmnnnnmmmnmmmmmmmmmmmnnnmmmnmmmnmmmmmmnnmmmnmmmmmnmnnmmnnmnmmnmmmmnmmnnmmnmmnmmmnnnnnmnmnnmnmnnnnmmmmnmmmnmmmnmmnmmmmmmmnnnnmnmmmnnnmmmmnnmmmnmmnmmmmmmmmmmnmnmmmmmmmmnmmmmnmmmnmnmnmmmmmmmmnmmnmmmnmnnmmmmmnmmnnmmmmnmmnmmmnmmmmmnnnnmmnmmmmmmmnmmmmmnmmnmnmmmnnmmmmmmnmmmnnmnnnnmmnmnmnnmmnnmmmmmmnnnmmnmmnnmmnmmnmnnnmmmnnmnnmnmmmmmmmnmmmmmnmmmnnmmmmmnmmmnmmmmmnmmmmmmmmnmmnmmnmmmmnmmmmmmmnnmmmmmmnmnnmnnmnmnnnmmmmmmnmmnmmnmnnnmmmnmmmmnnmmnmnmmnmmmnmnmnnnmmnmmnmnmnmmmmnnmmmmnmmnmmmmmmmmmmmnmmmmmnmnmmmmmmmmnmmmmmnmmmmmnmmmmmmnmmmnmnmmmnmnmnmmmmmmmmnmmnmnmmmnmmmnnnmmnmmnmmmmmnmmnmmnmmmmnmmmmmnmmmmmmnmnnnmnmmmmmnmmmmmmmnmnnmnmmmnnnnnmmnmnnmmmnnmmmmmnmmnmnmmnmmmmmmmnnmmmmnnmmnnmmmnnnmnmmnnmnmmmnnnmmmmmnnnmmmmmnnmnmmmmmmmmmnnmmmnmmmmmmmmmmnmmnnmnmnmmmmmmnmnmmmnmnmmmmnmmmnmmnmmmmmnnmmmmnm...

Assertion failed.

7   Pass
m = 3; n = 4; y_correct = 0.4286; assert(abs(penny_flip(m, n)-y_correct) <= 0.01)

mnnnnnnnmmnnmnnmnnnnnnnnnmnmnnnmmmmmnmnnnnnnmnnnmnmnnnnnnmnnnnmmmmmnmnmmmmnmnmnnmmmnmmnmnnnnmmmmmmnnnnnnnnnmnmmmnnnnnmmmmmmmnnnmnmnnnnnnnnnmnmmnnnnmnnmnnnmnnmnmnmnnnnnmnnnnnnmnnmmmmnnnmmmnmmnmmnnmnnmnmmmnnnmmmnnnmmnnnnmmnnnnmnmnnmnnnnmnmnnnnnmnmnmnmmnnmmmnnmmnmmmnmmnmmnmnmnmnnmnnmmmnnnnnnmnnnnnmnmmmnnnmmnnmmmnnnmmmmnmmnmmmmnmmmnmmmmnnmnnmmnnmmnmmmmnmnnnnmnnnmmmmmnmnmmnnnnmnnmnnnnnmmnnnmnnnmmmnnnnnnnmnmnnnnnmmmmnnmnnnmnmnnnmnmnnnnnnnmnmmmnnmmmnmnmnmnnmmnmnnmnnnmmnmmnmmnnmmnnmnnmmmnmnnmnnnnnnmmnnnnmmnmmnnmmnnmnnnmmnmnmmnmmmmmnmnnnnnnmnmmmmnmmnnmnmmmmmnmnnmnnmnnnmnnnnnmnnnnmnnnnnnmmmmmnmnmmnmnmnmmnnnnmmnnnnmmnnnmmnnnmnnmmmnnnnnnnnnmnnnmnnmmmnnnmnnmmnmmmnnmnnmnmnmnmmnmmmmnmmnnnnnnmnmmmmmnnnmmnnnmmnnmmnnmmmnnnnnmnmnmnnmnnmnnnnnmnmmnnmmnnnmmmmnmmnnnmnnmnnnnnnmnnnnmmmnmnnnnnnnmnmnnnnnnnnnmnmnnnnnnnnmnmnnnmmnnnnnnnnmmmnmmmnnnnmmnmmnmnmmmnmmmmmmmnmnmmnnnnmnmnnnnnmmmmmnnnnmnmmnnnnnmmnmnnmnnnnnnnmnnmmnnnmmmnmmnnmmmnnmmnnmnnnnnnmnnnmnmmmmnnmmnmnmnnnmnnnnmnmnnnnmnnnnnnmmmnnmnnmnmnnmnmnmnmnnnnnnnmnmmmmmnmmnnmnnnnmnnmnnmmnnmmnnmnmmnnnnmnnmmmnnnmnnnmnmmnmnmnnnnmnnnmmmmmnmnnmnnnnmmmnnmnmnmnnmnnnnmnmmnnmnmnnnnmmmnnnnmnmmmnnnnnnnnmmmmnnnnnnnmmnmmmnmnnmnnmnmmnmnnmnmmmnnnnmnnmmmnmnnnnnnnnnnnmnnnmnmmmmnmnnnnnnmnmnnnmmmmmmmmmnnmmmmnmnnnmnmmmnnnnmnnmnmmnnmmnnmnnmnmmmnnnnmmnmmnnnmnnnnnnnnnnmnnnnmmmmmnmmnnmnnmmmmnnnmnmnnmnmmmnmmnnmnnmnnnnmnnmnmmmnmmnmnmnmmmmmmnmmmmnmnmmnnmmnmnmnmnmnmmnmnnnmnmnmmnmnmmmnnnmmnmnmnmnnmnnmmmnnnmnmnnnnmnmmnnnnmmnnnmmnmnnmmnnnnnnmmmnnnmmmmmnmnmnnnmnmnmmmnnmnnmnnmnmnmmmmnnnmnmmnmmnnmnnmnnnmnmnnnnmnnnnmmnnnnnnmnnnmnmmnnnmmnmnnmmnmmnmnnnmnmmnnnmnmmnnnmmmmmnmnmmmnnnmnnnnmnnmnmmnnnnmnnnnmnnmmnmmnmnmnnnnmmmnnmmmmmmnnmmmnnnmmnnnnnnnmnnmnmnnmnmnmnmnnmmmmnnnmnnnnnmnnnnnnnmnmnmmnnnmnnnnmnnnnnmnmmmmnmmmmnnmnnnnnmmnmmmnmmnnmmnnmmnmmnnmmmmnnmmnnmnnnmmnmmmnnnnnmmnnmnmnnnnnnnnnmnnmnnnnnmmmmmnnmnmmmnnmnnmnnmnmnnmmnnnnnnmnnnnmmnnmnnnnmnmmnmnnmmnnmnnnnmnnmmmmnnmmnnnmnnnmnnmnmmmmmmnnmmnnmnnmmmnnnnmmnnnmnnmnnnmmnmmmmnmmnmnmnnnnnmmmmnnnnnnmnnnnnnmnnnnnmmnnnmnnnnnnmnmnnmmnnmnnmnmnmmnmnmnmnmnmnnnmnnmmnnnnmnnnnmnmnmnmnmnnnmnnnmnnmnnnmmnnnnnmnmmmmnnnnmnmnnnnmnmnnnnnmnmnmnmmnnmnmnnmnnmnnnmmnmnnmmnmmnmnnmnmmnnmnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnmnmnnnmnmnmmnnnmmnmnnnnmmmmnmnnnmnmnnmmnnmmmnmmmmnnnmmnmnmmmnmmmmmmnnnnmnnnnmnnnmnmnmmmnnmmmmnnnmnnnnmnmmmnnnmmnnnnnmnmnmnnnmnmmnnnmmnmnnmnmnnnnmmnnmnnnnnnnnnnmnnmnmmnmmnmnnnmnmnmnmmmnmnnmnnmnmnmnnnnnmnmnnnnnnmmnmnnnnmmnnmmmnnnnmmmnnmmnnnmnmnmmnnnnnnnnnmmnmmmmnmnnnnmnmmmmnmnnmmnnmmmmmnnnnnmnnnnnnnmnnnnnmnnnnmnnmnnmmmnnnmnnmnnmnmmnnmnmnmnmnnnnmnmnmnnmnnmmmmmnmnmnnmnmmnnnmnnnnnnmnnnnnmnnmmnnmmmnmnnmmmmmmnmnnmmnnmmnmnmmnnmmnmmmnnmnmnnnmnnnnnnnnnnmmnnmmmnmmnnmnnnnmnnmnmmmmnnmmmmnnnmnnmnmnmmmmmmnmnmnnnmmmnmmmnnmmnnnnnnnmmmnnnmmmnnnmnnmmnmmnnmmnnnnmnmmmnnmnnmmmmmnnnmnnmnmmnnnnmnnnnmnmnmmmmnnnmnmnnnnmmnnnnnmmnnnnmmnnnnnnnmmnmnnnnnmnmnmnmnnnmmnmnmmmnmmmnnmnmnnnnnnmnmnmnmnnmnnmmmmnnmmnnnmmnnmmmnmnmnnnnmnmnmmmnnnmmnmmmnnnnmnmnnnmmnnmnnmnnnmnnnmmmnmmnnnnmnmnmnmmnmnmnnmmmnnnnnmmmmmnmnmmmmmnmnmnnnmnnnmnnmnmmnmnnmnmnnmmmmnmnnmnnmmnmmnnmnmmnnnmnnnnnnnnmmmnnmnnmnnmmmnnnmnmnmnmmnnnnnmmmnmnmnnmmnnnmmmnmnmmnmnmmnnnnnnnnmmnmnnmnnmnnmnnnnnmnnnmmmmmnmmmnnnnmnnmmnnnmnnnnmmmnmnmnmnmmnmnmnnmnnmmnnmnnmmnnmnnnmmnmnmmmnmmmnnnnmnnnmmnnnnmnmnmnnnnnnmmmmnnnmmmmmmnmnnmmnnmmnnnmnmnmnnmnnmnmnmnnnnmnnnnnmnmmnmnnnmmmnmnnnnnmmmnnmmnnnmmnmmmmnnmnnnnmmnmmnnnmnnnnmnnnmmmnnnnnnmmnnmnnnnnnmnnnmnnmmmnmnmnnmnnmnnnnnnmmmnnmmmmmmmnmnmnmmmnnmmmnnnnmnmnmmnnnmnnnmnmnmmnmmnmnnnmmmnmnnmmnnmnmnnnmmnmnnmnnnnmnnmnnnmnnmmnnnnmmmmnnmmnnnnmmnnmmnmmnnnmnmnmmnnmnmnnnmmmnnmnnnnmnnnnnnnmnnmmnmmnmnmnmnmmnnmmmmmmnmnnmnnnnnnmmmnmnmmmnnmnmmmmnnnmmnnmnnnnnmmnnmnnnmnmnmnnmmnnmmnnnmmnnmnmnnnnnmnmnmnmnnmnnmnmmnnnnnnmnnnmmnnnnmnmnnnnmnmnnnmnmnmmnmmmmmnmmmnnnmmmnnnmnmmmnnmnnmmnnnmmmnmnmmnmnnnmnnmmnmmnnnnnmnnmmnnnnnmnnnmmmnmnnmnmnnmnmnnnnmmnmmnnmmmnnnmnnnmmnnmmnnmnmmnmmmnmnmmmmmmnnmmnmnnnmnmmnmnnnmmnnmnnnmnnnmnmnmnmnmnnmmnmmmnmnmmmmmnnnmnmmmnnmnnnmmnnmnnmmmnnnmnmmnmnnmnmmnmmmmnnnmnnnmnnmnnnnnmnmnnnnmnmnnnnmmnmnmnnnmmnnmmnnnmnnmmnnnnmnnmmmmnnnnmmnnnnnmnmnnnnnmmnnmnnnmnmmmmnnmmnnnmmmmnnmnmmnnmmnmnnnmnnmnnmnmnnnmmmnmnmmmmnnmnnmmnmmnnnnmnmnnmmmnnmnnmnnmnnnmnnmmmnnmmnnmnnnnmnnmnmmnmnmmmmmmnnmnnmnmmmmnmmnnnmnmnmnnnmmnmmnmmmnnmnnnnnnnmnmnmmmmmmmnnmnnnnmmnmnnnmnmnmmmnmnmmnnnnmnnmnnmmmmnnnnnnmnmmnnnmmmmmnnnmnmnnnnnnmnmnmnnnnnnmnnmnmnmnmmnmnnnmmmmnnnnmmnnnnmmnnnmmmnmnmnnmnmnnmmnmnmnnnnmmnmmnnnnmmmmmnmnmmmnnmnnnnmmnnmnmmmmnnnnmnnnnnnnnnnnmmnnnnnmmmnnmnnmmmnmnmnnmnnnnnnnnmnmnnnnnmmmnmnmnnmmnnnmmnmmnnmmnmnnmmnnnmnnmnnnnnmmnmmnmmnnnnnmmmnmnmmnnnmnmnnmmnmnnmnmmnnnnnnnmmnmmmmnmmnnnnmmmnnnmmmmnnnmmnmmnmnnnmnmmnmmnnmnmnnnnnnnnmnnnnnnnmnnnnnmnmnnnnmnnmmmmnmnnnmnnmnmnnnmmmnnmnmnnmmnnmmnnmnnnnnmnnmnnnnnnmnnnmmmnnmnmmmnnnmnmmnnnnmnnnmmmmmnnnnmmmnnmmnnnnmnnmmnnnmnmnnnmmnmnnnnnnnmnnnnnnnmmmnnmnnmmnnmnnmnmmnnnnmnmnmnnnnnnnnnmmmmmmnnnnnnnmnnnmmnnmmnmnmnmnmnnnnnnmnmnnnnnmmmmnmnmmmmnnmnmnmnnnnnnmmmnmmnnmmnnnmnmnnnmnmmmnmmnnnmmmmmnnnnnnnmmnnnnnnmmmnnmmnmnnmnnnnnnmnnnmnmnmmnnnnmmnnnmmmnmmnnmmmnnmnnnmmnnnnmnmmnnnmmnmnmmmnmnnnmmnnmnnmmnnmmmnmnmnnmmmmnmmnmnnmmnnmmmnmnmnnnnnnnnmmnnnnmnnmnmnnnmnmnmnmnnnnmnnnnmmnnmnnnnnmnnnnmnnmnnnnnnmnnnmmmnnnmnnmmmmmmnnnmmmnnmmnnmnmmnmnnnnnnnmnmnnnnmmnnmmnnnmmnnmnnnnnnmmnmnnmnmnnnmmnnnmnnnnnmnnmnnmnnnmnnmnnmnnnnnmnnnnnnnnnnmmnnnnmmnnnnnnmmnnmnmmmnnmmnnnmnnmnnmmmnnnmmnmnnmmnnmnmmmnmmmnnmnmmnmnmmmmmmmmnnmnmmnmnmnnmnnmmmnnnnnmnnnnnnmnmmnmnnnnnmnnmnnnmmmmmmmnnmnnnnmnnmnnnnmnnnnmmmnmnnnmnnnnnnnmnnnnnmnnmnmnnnnnmnmmnnmnnmnnnnmnnnnnmmmnnmnmnnmmmnmmmmmnnnnmnnnmnmnmmnnnmnmnnmnnnmnmnnnnnnnmmnmmnmmmmmmmmmmmnnnnmnnnnmnmnmmnmnmnnnnmnnmmmnnnmnmmnmmnnmnmnnnnnnmnnnnnmnnnmnnnnmnmnnnnnnmnnmmnnnnnnnmmnnmnnnnnnnmnnmnmnnmnnmmmnnmnmnmnnmnnnnmnnnnnmnmnmmmmmmnnmmmnnmmmmmnnmnnnnmmnmnnnmnmnnnnnnmmmnnmnnnnnnmnnnmnnnmnmnnnnnnmmnmnmmmnnnmnnmnnmnmmnmmnmnmmnnnmmnmnnnnnmnnmnnmnmnnmmmmnnmmnmnnmnnnnmnnnnmmmnnmnmnmnnnmnnnnnnnnnnnmnmnmmnmnnmmmmnnnnnnnmmmmnmnnmnnmmnnmmnnnnnnnmmmnmnnmnmmnnnmnmmnmmmnnmmnnmnmmmmmmmnnnmmnnnmnnnnnnnmnmmnnnnnmnnnmnmmmnnmnmmmmnmnnnmnmmmnmmmnmnmmmmnnmmmmmmmnmnmmnnnnnmmnnmmnmmnnnnmnmnmnmmmnmnmmmmmmnnnmnnmmmnmnnmnnmnmnmnmmnmnnmmnnnnmnmmmmnnnmmnmnnmnmnmnnmnmnnnmmmnmmmmmnmnmnmmnnmnmnnmnnnnmmmmnnnmmmnnmmmmmnmnnmmnnmmnnnnnnnnnnnmnnmmmmmmmmnnnnnnmnnnnnnmmnnmnnnnnnmnnmnnnnnmnnnmnnnnnmnmnmmnmnnmmnnnmnmmmnnnmmmmnnmnnmnnnnnmnnmnnnnnnnnmnmmnmnmmnnmmnmnnnnnnnnnnnnnmnnnnmmnnmmnnmnnnnnnnnnmnnmnnmnmmnnnnnmnnmnnmnmnmnmmnnnnmnmmnnnnnmnnnnmnnnmmmmmnmnmmmmmnnnnmnmmmmnnmnmmmmnmmnnmnmnmmmnmmmmnmnnnnmmmnnnnmnmmnmnnmnnmmmmmnmnnmnmmmmnmnnnmnnnnmnnnmmnnnnnmnnnmnnnnnmmnmmnmnnmnmmnmnnnnnnmnnmnnmnnmmmnnmmmnnnnmnnnmmnmnmmmnmmnmmnmnmmnmmmnnnmnnnnnnnnmnmnnnmnnmmmmnnmmmmmnnmnmnnmnmmnmnnnmmmnnmnnnnnmnmmmnmnmnnnmmmmmnnnmmnnnmnmmnnmnnmmnnnnmmnmnnmnnmnmnnmnnmnnmnnnmnmnnnnnmmnnmmnmnnmmmnnnnmnmmnnnmmnnnmnnmmmnnmnmmmnnmmmnmnnnnnnnnnnnnmnnmnnnnmnmnnnnmnnnmnmnnmnmnnnnnnmmmnnmnmmmmmmmnmnmnmnnnmnnmmnnnnmnnnnnnmmmnnnnmnmnmnmmnmnnnnnmmmnnmnmnnnmnnmmnnmnmmnmnnnnnmmnmnmmnmnnnnnnnnnnmnnnmnnnnmnmmnnnnnnnnnnmmmmmmmmnmnmnnnnmnnmnnnnnnnnmmnmnmnnmnnmnmnmnmmmnmmmnmnnmnmmmnmnmnmnmmnmmnnmnnnnnnnnnnnnmmmnmnnnmnmnmmmnnnmnnnnmmnnnnnnmnnmnmmmmnnnmmmnmmnmnnnmnnmnnmnnnnmmmnmnmnnmnmmnnmnnmnnnmmnmnnnmmnmmnnmnmnnnmmnmnnmnmmnmmnnmmnnnnmmmmnmmnnnmmmnnnmnmnnnnnnmmmnnnmnnnnnmnnmnmnmmnnmmnnnnmnmnmnnnmnnmmnmnmnmmnmnnnmnmmnnnnnnnnmmnnnnnnnmnmnnnmmnmmnmnnnnmnnmmnmnnmmnmnnmnmmmmmnnnmnmmnnnnnmmmnmnmnmnmmnnnnnnmnnnnnnnnnnnnmnmnmnnnmmmnnnmmnnmnnnmnnmnnnnnmmmnnnnnnmnnnnnmnmnnmnnnmmnnmnmnnmnnmmmmmmnmmnmnmnmmnnnmmmnmnnnmnnnnmmmnnmmnnmmnmnnnmmmmmnnmnnmnnnnmmnnmmnmnnnnmnnnmnnmnmnmnnnmnnmnnnmmnmmnnmmmmmmnnnnnmnmnmnnnmnmnmnmnnmnnmmnmmmnmmnnnnmnnnnmnnnnmnnnmnnnnmmmmnnmmnnnmmnnnnmmnmmmmnnnmnnmnnnmnmmmnnnnnmnnmnnmnnnnnmnmnmnnnmmmnnnnmmmmmmmmnnnnmnnmmmmmnnnnmnnmmnnnmnmnmmmmmnmnmnmmnnnmmnmnmnnnmnmnnmnnmnnmmnmmnmnmmnmmmmmmmnnmnnnnmmnnnmnmnnmnnmmmnnmnnnmnnnnmnmmmnnmmmnmmnmmnnnmnnmnnnmnmnnnmnnmnnnnmnmmmnnmmmmnmnmnnnmnmnnmmnnnmmnmmmnmnmnnmmnnmnmmnmnmmnmnmmmmmnnmnmnnnnmnmmnnnnnnnnnmnmmmnmmmnnnnmnnnnmnnmmnmmnmnnnnmmmnnnmmmnmmmmmnmnnmmnnnmnmmnnnmmnmmnnmnmnmmnnmmmnnmmmnmnmmmnmmnnnnnnnmmmnnnnnmmnmmmnmnnmmnnmmnnnnmnnnmmmmmmnmmnnnmmmmnmnmmnmnmnnnnmnnmmnnnnmmmmnnnmnmnnnmnmnnmmmnnmnmmmnnmmmnnmnnnnnnmmmmmmnmnmnnmnnnmmmnmnmmnmmmnmnnnnnmmnnmmmnmnmnmmmmnnmmmnnnmmnnnmnnnnmnnmnmnnmnnmnnnmmmmmnnnnnnmnnnmnmnnnnmnmmmnnmmmnmnnmnmmmnnmnmnnnnnmnmmmnmmnmmnnmnnnmmmnnmmmnnnnnnnnmnnnmnmmmmmnmmnnmmmmmmnnnnnnnmnnmmnnnnmmnmnmmmmnnmmnnnmnnmnnnnmmnnnnmmnmnnmmnnmmnnmnnnnnnnnmnmmmmnnmmmmnmmmmmmmnmmnnmmnnnnnnmnmnnmmnmmnmnnmnnmnmmmmnmmmnnmnmnmmmmmmmmnnmnnnnnmnmnnnnnmmnmnnnmmnnmmmmnmmnnnnnmmmmnnmnnmnnmmmmmnnmnmnnmmnnnnnnnmmnnnmmmmnmmnnnnmmmnmmmnnmnnnmmnnmnnnnnnnnmnmmmnnnnnnmnmnnmmnmnnmnnmnmmnnnnmnmmnnmnmnmmnnnmmmnnnnmnnnmnmnnmnmnnnmmmmnnmnnnmmnmmnmmnmnmnnnnnnmmmnnnmnmnmnmnnnnmnmmmnnnnnnmmnmnnmnmnmnnmmmmnnnmmmnnmmnnnmmmmmmmmnnnnnmmnnnnmmmmnnmmnmmmmnmnmnnmnmnmnmnmnnnnmnnnnmmmnnnnmmnnmnnmmnnmmmmnnmnnmmnnnnnmnmmnnnmmnnmnnnnnnmmmnnnmmnnmnnmnmmnmnnmmnnnnnmmnnnmmnnmnnnmnnmmmnnnmnmmnmnnnmnmmnnnnmmmmnmmmmnmnmnmmmnmmnnnmmnnnnmmmnmnnmnnnnnnmmmnmmnmnmnnnnmmnnmnnnmmnmnnnmnnnmnmmmnnmnnmnnmmnmmnmmnmmmnmnnmnnmmnnnmmmnmnmmnmnmnnnmnmmnnmnnnnnnnmnmnnnmnmnnmnmmnnmmnnnnnmmmnnmnnnnnmmmmnmnmmnnmmnnnnnnmmmnnnnnnnnmnmmmnmmmnmnnnnnnnmmmmmnnmmmmmnnnmmnmmnmnnmnmmnnnnmnnmmnmmmnnmnnnnnmnmnnnmmnmnnnnmmnnnmnmnmmmnnnmnnnnmnnmnnnnmmnmnnnnmmmnnnnnmnnnnnnmnnnnmmmmnmmnnmnmmnmnnnmnmmmmnnmmnmmnnnnmmmnmmmnmnnmmnnnmnnmmmmnmnnmmmnmnnnmmmnmnmnmnmnmnnnmnmnnnnnnnmmnnnnnmnmmnmmmmmmnmnnmnnnnmnmnmnmmmnnnmnnmnnnnmmnmnmnnnmnnmnmmmnnmnnmnmnnmnnmmnmnnmmnnnnnmnmnnmnnmmmnmnmnmmmnmnnmmnnnnmnnmmmnmnnmnmmnnnmmnmnnnmmmnmmmmmmmnmnmnnmnnmnnnnnmnnmnnnmnnnmnmnmnmnnnmnnnnnnmmnnnnnnnmmmnmnmnmmnnmmnnmmnmnnnnnnmnmnnmnnnnnnmmmmmnnnnnnmmnnmnnmnnmnnmnmmnnmnnnmnnmnnmmmnmnnnmmmmnmmnnmnnnmnnmnnnmnnnmmmnmmnmnnmnnnnnmnmmnmmnnnnnmnnnmmmnnnnnnmnmmnmnnmmnnmnnmmmnmmmmmnnmnmnnnmnnmmmnmmmnnmnmnnnnnnnmmnnnnmnnmmnmmnnmmnnmmnnnmnnnnnnmnnnnmnnnmnnmnnnnmnnnnnnmnnmmmnnnmnmnnnnmnmnnnnmnmnnmnnmmmmmnnnnnnmnnmmmnnnnnnnnmmmnmmnmnnmnmnnnnnnmnmmmmnnnmnnnnnmnmmmmnnnnmnnmmmmnmnnmmnnnnnnnnmnnmnmmnmmnnmnmnmmmmnmmnmnmnmnnnnnnmnmnnmmmnnnmnmmmnnnnnmmmnmmmnnnmmmmmmnnmnnnmnmnnnmmnmnnnmmnmnnmnmnnnnmmmnnnnnnmmnmmmmmmnnnnnnmmnmnnnnnnnmnnnnnnmmnnmmnmnnnnnnnmmmnmmnnnmmmmnnmnnmnnmmmnmnmnnmnnmnnnnmnmnmmnmmnnnmnmnmmmmmnnmnm...